asecos: Whitepaper - VEILIG OPSLAAN EN LADEN VAN: LITHIUM-ACCU'S

LEIMUIDEN | 0172 506 476 | ASECOS.NL 19 GEVARENKLASSEN LITHIUM-ION MATERIALEN Materiaal GHS Classificatie Ethyleencarbonaat Dimethylcarbonaat Ethyl methyl carbonaat Lithiumhexafluorfosfaat Materiaal GHS Classificatie Benzeen Styreen Waterstoffluoride / fluorwaterstof Chloorwaterstofgas / waterstofchloride VERKLARING PICTOGRAMMEN GHS pictogram ADR pictogram ADR klasse Gevaren GHS02 3 Ontvlambare gassen, aërosolen, vloeistoffen en vaste stoffen. GHS05 8 Ernstig oogletsel / oogirritatie. Huidcorrosie en huidirritatie. Bijtend voor metalen. GHS06 6 Acute toxiciteit. GHS07 Geen classificatie geen Acute toxiciteit. Huidirritatie. Oogirritatie. Huidsensibilisatie. GHS08 Geen classificatie geen Mutageniteit in geslachtscellen. Kankerverwekkend. Voortplantingstoxiciteit. Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige en herhaalde blootstelling. Aspiratiegevaar. Vervoer van lithium-ion batterijen Het vervoer van lithium-ion batterijen al dan niet vervat in apparatuur, is onderworpen aan de voorschriften van het ADR en moeten worden geclassificeerd als: Klasse 9 / Classificatiecode M4.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=