SAMPLE: asecos Farligt gods guide - brandfarliga ämnem (Upplaga 2.0) - Sweden

1 Expertinformation FARLIGT GODS GUIDE BRANDFARLIGA ÄMNEN UPPLAGA 2.0 GUIDEN FÖR LAGRING AV BRANDFARLIGA ÄMNEN Exempel

Detta är asecos andra upplaga av Farligt Gods Guide för brandfarliga ämnen. Syftet är att ge till en vägledning för att skapa en så säker arbetsplats som möjligt. Vi har samlat information från olika källor samt även lagt till vårt eget innehåll. Denna upplaga lägger speciellt fokus på förvaring av brandfarliga ämnen. Kom ihåg att hålla utkik över våra framtida upplagor av Farligt Gods Guider, specialiserade på lagring av frätande ämnen, gastuber mm. Alla Farligt Gods Guider granskas och revideras regelbundet och i syfte att göra denna guide till en värdefull informationskälla i verksamheten är vi tacksamma för respons, idéer och kritik. Skicka gärna mail till academy@asecos.com Ni kommer att märka att vi ibland refererar till tyska regler (när vi inte kunde hitta en internationell källa). Före tillämpning av dessa råd, se till att försäkra dig om vad som gäller enligt lokala lagar och regler. Om du är osäker kan du alltid ta kontakt med någon av våra lokala representanter eller distributörer. Om inget annat är tillgängligt kan de tyska reglerna tjäna som goda exempel. I slutet av varje kapitel hittar du sidor som sammanfattar de viktigaste elementen i varje kapitel. INTRODUKTION ”Bristen på kunskap är orsaken till brandrelaterade olyckor på arbetsplatsen”. Dominik Reuter, Sales Manager Europe Ex mpel Exempel

5 4 INNEHÅLL 1 2 3 4 FARLIGT GODS | Termer & Definitioner ..................................................................... 7 1.1 Vad är farligt gods? ..................................................................................................................................................... 8 1.2 Hur kan farligt gods identifieras? .......................................................................................................................... 10 1.3 Klassificering, termer och definitioner av brandfarliga ämnen ................................................................... 12 1.4 Åtgärder för arbetsskydd .......................................................................................................................................... 16 1.5 Konsekvenser av felaktig lagring ........................................................................................................................... 19 1.6 Kapitel I – Sammanfattningar ................................................................................................................................ 22 LAGRING AV FARLIGT GODS ........................................................................................ ................ 25 2.1 Allmänt – definition av termer .............................................................................................................................. 26 - Olika typer av lagring ............................................................................................................................................. 26 - Samförvaring ............................................................................................................................................................. 28 - Hantering av tomma behållare .......................................................................................................................... 33 2.2 Krav på lagring av farligt gods oavsett mängd ................................................................................................ 34 2.3 Byggnadskrav för lagringsrum ............................................................................................................................... 37 2.4 Kapitel II – Sammanfattningar .............................................................................................................................. 42 LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR I BRANDKLASSADE SÄKERHETSSKÅP .......................................................................... 44 3.1 Typer av säkerhetsskåp ............................................................................................................................................ 46 - Jämförelse av de olika säkerhetsskåpen ......................................................................................................... 48 3.2 Säkerhetskännetecken hos ett brandklassat säkerhetsskåp enligt EN 14470-1 ................................. 56 3.3 Fördelar med brandklassade säkerhetsskåp .................................................................................................... 58 3.4 Krav på brandklassade säkerhetsskåp ................................................................................................................ 64 3.5 Variationer av säkerhetsskåp .................................................................................................................................. 70 3.6 Teknisk ventilation av säkerhetsskåp ................................................................................................................... 76 3.7 Specialbyggda lösningar .......................................................................................................................................... 78 3.8 Kapitel III – Sammanfattningar ............................................................................................................................. 80 OM ASECOS ............................................................................................................................................................. 82 Exempel Exempel

7 6 FARLIGT GODS Termer & Definitioner DET KAN HÄNDA VEM SOM HELST Flera olika risker finns när farligt gods hanteras. Användningen av farliga och lättantändliga ämnen är en del av den dagliga rutinen på de flesta laboratorier och industrier och är därmed oundvikligt. Vad som i hastigheten glöms bort i daglig hantering är att en felaktig lagring av godset utsätter människor, miljö och egendom för fara. • Brand och explosioner orsakade exempelvis av felaktig lagring av lättantändliga vätskor • Förorening av jord, grundvatten och ytvatten, t.ex. genom förorenat brandsläcknings vatten eller läckage • Stilleståndstid, orsakat på grund av laboratorier som förstörts i bränder • Människoliv utsatta för fara Farligt gods är alltid därför ett mycket aktuellt tema för varje laboratorium och varje industri. Förutom korrekt hantering av dessa hälsofarliga ämnen, måste strikta förvaringsregler observeras. Den legala basen angående hantering av farliga gods är definierad • i globala regleringar ( t.ex. GHS – globally harmonised system) • i direktiv och riktlinjer av statsförbund ( t.ex. den Europeiska Unionen) • och slutligen i regler och lagar av alla länder individuellt Känner du till lagstiftningen för hantering av farligt gods i ditt hemland? Utövar du dessa regler var som helst och när som helst då det är nödvändigt? Använder du redan lämpliga förvaringsanläggningar med den högsta säkerhetsgraden? Endast om svaret är ”Ja” på alla dessa frågor är du säker! Asecos experter hjälper dig gärna med alla regler inom branschen för farligt gods. Ta bara kontakt med oss. 1 Exempel Exempel

9 8 1 1 FARLIGT GODS FARLIGT GODS Farligt gods är ämnen och varor med följande egenskaper: Mycket giftigt Giftigt Hälsoskadligt Frätande Irriterande Sensibiliserande Oxiderande Explosivt Extremt brandfarligt SENSIBILISERANDE Ämnen och varor som kan orsaka hypersensitiva reaktioner vid inandning eller absorbation genom huden, t.ex. kobolt, nickel, flera isocyanater. OXIDERANDE Ämnen och varor som kan uppehålla eld utan tillförsel av luft, t.ex. natriumklorat, natriumperoxid, salpetersyra över 70 %. EXPLOSIVT Ämnen och varor som kan explodera t.ex. på grund av hetta, friktion, tryck eller en initial antändning, t.ex. nitroglycerin, dynamit, TNT. EXTREMT BRANDFARLIGT Ämnen och gaser vars ångor skapar potentiellt explosiva blandningar med omgivande luft och vilka är extremt brandfarliga i närheten av en antändningskälla; med en flampunkt under 0 °C och kokpunkt under 35 °C, t.ex. acetylen, väte, dietyleter. MYCKET BRANDFARLIGT Ämnen och varor vars ångor skapar potentiellt explosiva blandningar med omgivande luft och vilka är högst brandfarliga i närheten av en antändningskälla; med en flampunkt under 23 °C, t.ex. aceton och bensin. BRANDFARLIGT Ämnen och varor vars ångor skapar potentiellt explosiva blandningar med omgivande luft och vilka är brandfarliga i närheten av en antändningskälla; med en flampunkt mellan 23 °C och 60 °C, t.ex. styren och terpentin. KARCINOGENER Ett ämne eller vara som snabbt kan omvandla kroppens egna celler till cancerceller, t.ex. asbest och bensen. REPRODUKTIONSSTÖRANDE Ämnen och varor som orsakar icke-ärftlig skada på avkomman eller ökar dess frekvens och/eller orsakar försämring av manliga eller kvinnliga fortplantnings funktioner eller förmåga, t.ex. benso(a)pyren, 2-etoxyetanol. MUTAGENER Ämnen och varor som kan leda till ärftlig genetisk skada, t.ex. akrylamid, dietylsulfat, etenoxid. MILJÖGIFTIGT Ämnen och varor som kan skada djur, växter, mikro-organismer, klimat, luft, vatten eller jord, t.ex. diesel olja, kvicksilver, diklorfluoretan. 1.1 VAD ÄR FARLIGT GODS? Dessa termer förklaras enligt nedan: MYCKET GIFTIGT Ämnen och varor som i mycket små mängder kan orsaka tillfällig eller permanent hälsoskada och till och med död, t.ex. vätecyanid och fosgen. GIFTIGT Ämnen och varor som i mycket små mängder kan orsaka tillfällig eller permanent hälsoskada och till och med död, t.ex. metanol och klor. HÄLSOSKADLIGT Ämnen och varor som kan orsaka tillfällig eller permanent hälsoskada och till och med död, t.ex. glykol och jod. FRÄTANDE Ämnen och varor som kan orsaka förstörelse av kroppsvävnad vid kontakt med hud eller slemhinnor, t.ex. saltsyra över 25 %, natriumhydroxid över 2 %. IRRITERANDE Ämnen och varor som kan orsaka inflammation vid kontakt med hud eller slemhinnor, t.ex. saltsyra mellan 10 och 25 %, natriumhydroxid mellan 0,5 och 2 %. Mycket brandfarligt Brandfarligt Karcinogener Reproduktionsstörande Mutagener Miljögiftigt Frigör farliga ämnen vid hantering Ämnen som orsakar kroniska skador Vid tillverkningen eller användning av dessa ämnen eller varor, kan farliga ämnen uppstå eller frigöras, exempelvis vid svetsning av elektroder. Andra kroniskt skadande ämnen eller varor kan orsaka hälsoskador när upprepad eller längre exponering av ämnet sker. Exempel Exempel

asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16-18 DE-63584 Gründau Telefon +49 60 51 92 20–0 Fax +49 60 51 92 20–10 info@asecos.com asecos Ltd. Safety och Environmental Protection c/o Burton Accountancy Services 16 Eastgate Business Centre Eastern Avenue Burton on Trent, Staffordshire GB-DE13 0AT Telefon +44 (0) 7880 435 436 Fax +49 (0) 6051 922010 info@asecos.co.uk asecos S.L. Seguridad y Protección del Medio Ambiente CIM Vallès, Sector C, Nave 8, Despachos 1 y 2 ES-08130 Santa Perpètua de Mogoda Telefon +34 902 300 385 Fax +34 902 300 395 info@asecos.es asecos bv Veiligheid en milieubescherming Tuinderij 15 NL-2451 GG Leimuiden Telefon +31 172 50 64 76 Fax +31 172 50 65 41 info@asecos.nl asecos Sarl Sécurité et protection de l’environnement 1, rue Pierre Simon de Laplace FR-57070 Metz Telefon +33 387 78 62 80 Fax +33 387 78 43 19 info@asecos.fr För alla andra länder, var god och kontakta: asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16-18 DE-63584 Gründau Telefon +49 60 51 92 20–0 Fax +49 60 51 92 20–10 info@asecos.com © asecos GmbH 02/2018 Inget ansvar kan accepteras för tryckfel. Informationen som förses i denna broschyr har sammanställts och kontrollerats av oss till det bästa av vår kunskap. Var god och notera att vi inte tar ansvar för något fel, misstag eller konsekvenser. Den tillämpliga statliga lagstiftningen måste iakttas. All text och illustrationer är skyddade genom copyright och får inte kopieras utan författarnas tillstånd och inte heller publiceras på annat sätt. Källor: EN 14470-1, TRGS 510, TRGS 800, TRBS 2152/TRGS720, Tyska lagen om skydd mot farliga substanser (ChemG), GefStoffV, GGVSEB, GHS/CLP Bilder: Fotolia LLC, WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG, asecos GmbH, Wesemann International GmbH, LASEC SA www.asecos.global Exempel

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=