asecos ION-LINE: Säkra lösningar för aktiv och passiv förvaring

LITIUMJONBATTERIER INTE SÅ OFARLIGA SOM MAN KAN TRO Säkra lösningar för aktiv och passiv förvaring Brandfarligt: Förvaring och laddning av batterier medför ökad brandfara Heltäckande skydd: Med ION-LINE säkerhetsskåp får du en trygg förvaring

Expertkunskaper – litium-jon-batterier 3 3 För upprätthållande av försäkringsskyddet måste ett företag nu agera och hitta lämpliga förvarings- och laddningslösningar för litiumjonbatterier. De har ansvar för 1. Sina anställda och är skyldiga att följa arbetsskyddslagstiftningen. 2. Uppkomna ekonomiska skador i händelse av brand. Vid otillräckligt vidtagna brandskyddsåtgärder har de ett personligt ansvar. Skadorna på egendom, möjliga skador på angränsande fastigheter samt om så krävs kostnaderna för större evakueringsåtgärder måste tas med i beräkningen. Med de olika modellerna i ION-LINE uppfyller du försäkringsbolagens krav – en lika enkel som säker förvarings- och laddningslösning för dina batterier. En lösning som enkelt rullas in i dina lokaler – inga omfattande och dyra ombyggnationer behövs! Ta inga onödiga risker – agera nu! Våra experter ger dig gärna råd och hjälper dig med en riskbedömning i dina lokaler: Upprätthåll ditt försäkringsskydd i händelse av brand Minska risken för skador på egendom och personer Regelbundet återkommande rapporter om brandtillbud med stora skador, påvisar tydligt riskerna vid hantering av litiumjonbatterier. Riskerna ökar om förvaring och laddning sker obevakat, t.ex. under natten. Behovet av sjukhusvård efter brännskador och inandning av giftig rök blir vanligare. Egendomsskador på miljontals kronor medför allvarliga ekonomiska följder för många företag. Vid felaktig förvaring och laddning finns det alltid en risk för brand eller explosion. Ett skadat batteri kan i vissa fall spontant gå i termisk rusning och börja brinna eller explodera. Enligt ADR skall litiumjonbatterier klassificeras som farligt gods och behandlas därefter. Det finns ännu inga bestämmelser från lagstiftande instanser avseende förvaring av farligt gods. Men att ett stort antal försäkringsbolag och branschorganisationer, bl.a. Vds som har lagt in klara riktlinjer i sina avtal som visar att det finns ett akut åtgärdsbehov. Enligt försäkringsbolag och branschorganisationer skall batterier i medelprestandaklassen separeras brandbeständigt, antingen rumsligt eller konstruktionsrelaterat från andra sektioner. En rumslig separering genom förvaring av defekta batterier utomhus är möjlig endast om det går att hålla ett säkerhetsavstånd på 10 m runtomkring mot andra fastigheter. Dessutom måste tillverkarens uppgifter om förvaring beaktas. Du når dina asecos-experter på telefon +46 18 34 95 55 eller via e-post till info@asecos.se 2

Expertkunskaper – litium-jon-batterier 3

4 LITIUM-JON-BATTERIER – INTE SÅ HARMLÖSA SOM DE KAN VERKA Vi använder allt mer litiumjonbatterier i våra verksamheter och på våra arbetsplatser. Det innebär en ökad risk för brand och skador på människor och egendom, och då framför allt vid laddning av batterierna. Det är därför av stort värde, för både verksamheten och försäkringsbolag att man vidtar åtgärder för att minimera riskerna vid laddning, tex. genom att använda 90 minuters klassade batteriskåp. Rekommendationerna om att ladda litiumjonbatterier på ett säkert sätt är entydiga. ”Vi uppmanar kunden att förvara ackumulatorer i skåp för farligt gods.“ Undertecknare av tysk egendomsförsäkring ”Områden med batterier med medelhöga prestanda skall separeras från andra områden rumsligt (minst 5 m) eller brandbeständigt i byggnaden.” Publikation VdS 3103 : 2019-06 (03) Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Hrsg. publicerad av VdS Schadenverhütung GmbH ”För ett effektivt skadeförebyggande på området litiumbatterier finns det emellertid konventionella skyddskoncept med klassiska åtgärder, som har visat sig vara värdefulla vid tillverkning, hantering och förvaring av brandfarliga ämnen.“ Litiumbatterier – brandfaror och säkerhetsrisker Dr Michael Buser, dr Jochen Mähliß „(…) det skall i princip rekommenderas att tillåta förvaring och hantering av litiumbatterier uteslutande i brandbeständigt separerade områden eller med säkerställande av ett rimligt säkerhetsavstånd. På basis av skadeerfarenheter har det överenskommits internationellt om en standard på 90 minuters brandmotstånd (…) eller ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter.“ Litiumbatterier – brandfaror och säkerhetsrisker Dr Michael Buser, dr Jochen Mähliß ”Det tekniska databladet från VdS är ett mycket bra hjälpmedel vid realiseringen. Ingen försäkringsgivare säger nej eller lägger på fler villkor än vad VdS rekommenderar.” Tysk egendomsförsäkring ”I princip skall litiumbatterier behandlas som farligt gods.“ Publikation VdS 3103 : 2019-06 (03) Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Hrsg. publicerad av VdS Schadenverhütung GmbH Expertkunskaper – litium-jon-batterier

5 Många andra skadefall med litium-jon-batterier återfinns här: Expertkunskaper – litium-jon-batterier

6 I normaldrift betraktas användningen av litiumbatteriet som säker. Detta gäller dock endast så länge som batteriet hanteras korrekt. Om det finns en teknisk defekt eller om ett batteri skadas kan situationen snabbt bli kritisk. Därför kräver det tyska försäkringsbranschen (GDV) att litiumbatterier ”i princip skall behandlas som ett farligt ämne”. Faran ökar när ett litiumbatteri avger sin lagrade energi på ett okontrollerat sätt. När den uppkomna värmen överskrider separatorns smältpunkt, uppstår en kedjereaktion som inte längre går att kontrollera, Termisk Rusning. Följden blir att batteriet explosionsartat brinner upp. Dessa bränder är svåra att bekämpa, och brandförloppet är snabbt. Brandkåren får ofta begränsa sig till att skydda angränsande områden. Expertkunskaper – litium-jon-batterier Mekanisk skada Djupurladdning Termisk överbelastning Elektrisk överbelastning i kombination med batteriets höga energitäthet Instabil cell p.g.a. externa värme- resp. energikällor vid laddning och urladdning Litiumjonbatterier kan orsaka bränder. Möjliga orsaker: FARORNA – TERMISK RUSNING THERMAL RUNAWAY TERMISK REAKTION, OUNDVIKLIG TEMPERATURÖKNING TILL ÖVER 600 °C EXOTERM REAKTION SEPARATORN SMÄLTER Intern kortslutning SHUT DOWN Separatorn mjuknar, ogenomsläpplig för litiumjoner ELEKTROLYTEN BÖRJAR FÖRÅNGAS MAX. TILLÅTEN TEMPERATUR Temperatur

7 SÄKERHETSREGLER FÖR BATTERIER I KLASS MEDELHÖG KAPACITET enligt VdS 3103: 2019-06 (03) Förvara och ladda litium-jon-batterier i ett säkerhetsskåp!  Beaktande av tillverkarnas föreskrifter (tekniska produktdatablad)  Skydd mot kortslutning i batteripolerna  Skydd mot mekaniska skador  Får ej utsättas för omedelbart och permanent höga temperaturer eller värmekällor (hit hör även direkt solljus)  Iakttagande av konstruktions- eller rumsrelaterad separering (minst 2,5 m) till andra antändliga material, om automatisk släckningsanläggning saknas  Omedelbart avlägsnande av skadade eller defekta batterier ur förvarings- och produktionsutrymmen (mellanlagring endast fram till bortskaffning på säkert avstånd eller brandskyddstekniskt separerat utrymme)  Endast lagring av batterier med testintyg enligt UN 38.3 (prototyper endast i undantagsfall och med ytterligare riskbedömning)  Förvaring i brandbeständigt separerade områden eller med iakttagande av ett säkerhetsavstånd (rumslig separering om 5 m)  Undvika att förvara dem tillsammans med andra brandfrämjande produkter  Övervakning av lagringsområdet med hjälp av ett lämpligt sensorsystem med anslutning till ett permanent bemannat kontor  Vid förekomst av brandsläckningsanläggningar: Beaktande av uppgifterna om lämpliga släckmedel i de tekniska produktdatabladen SÄKERHETSREGLER FACIT

8 MODELLERNA OCH DERAS EGENSKAPER ION-LINE i översikt BATTERY CHARGE PRO BATTERY CHARGE BATTERY CHARGE LOCKER Brandskydd utifrån (typ 90) 3 3 3 Brandskydd inifrån 3 3 3 Förvaring 3 3 3 Uppladdning 3 3 3 Jordade uttag för anslutning av laddare 3 3 3 Potentialfri kontakt för vidarebefordran av larm 3 3 3 Varnings-/branddämpningssystem 3 3 3 Förvaringsfackssystem 3 Integrerad teknisk ventilation 3 Flexibel montering under arbetsbänkar Modell från sidan 12 Modeller från sidan 16 Modell från sidan 12 AKTIV FÖRVARING Vid aktiv förvaring laddas litiumjonbatterier eller ackumulatorpaket upp i skåpet med hjälp av en laddare eller laddas delvis ur (60–70%). Under laddning av ett litiumjonbatteri genereras värme. Om denna värme övergår i hetta kan en brand uppstå, t.ex. vid en defekt i litiumbatteriet, laddaren eller anslutningskabeln. En annan hög riskfaktor är Termisk Rusning i litiumjonbatterier, orsakad t.ex. av interna kortslutningar. FACIT: Risken ökar så snart som litiumjonbatterier laddas upp obevakat utanför arbetstiden. Vi rekommenderar aktiv förvaring i batteriskåp från asecos. Vid förvaring av litiumjonbatterier kan man skilja på passiv och aktiv förvaring: ION-CHARGE-90

9 ION-LINE i översikt BATTERY CHARGE UB BATTERY STORE PRO BATTERY STORE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Modell från sidan 20 Modeller från sidan 24 Modell från sidan 24 PASSIV FÖRVARING Vid passiv förvaring lagras nya eller begagnade litiumjonbatterier under en viss tidsperiod. TIPS: Vi rekommenderar att man förvarar nya och begagnade litiumjonbatterier separerat (per förvaringsplan) i batteriskåp BATTERY STORE PRO. ION-STORE-90 3inkl. varnings- och branddämpningssystem 3inkl. varningssystem

10 ION-LINE PRO SÄKERHETSKONCEPT Med inbyggt 3-stegs larmsystem, aerosolsläcksystem och rökdetektor ger skåpen en hög säkerhetsnivå för förvaring och laddning av litiumjonbatterier. Ev. bränder som uppstår inne i skåpet upptäcks snabb och anställda kan evakueras omedelbart. Om larmsystemet är kopplat till fastighetens interna brandlarm gör det också att utbildad räddningspersonal:  får tidig varning och kan snabbt vara på plats.  kan vidta ytterligare åtgärder direkt efter att ha utfört en första bedömning av situationen.  kan transportera ut skåpet ur byggnaden för att förhindra ytterligare skador på fastighet och människor. Skåpen är utrustade med en inbyggd transportsockel vilket gör det möjligt att dra ut skåpet ur byggnaden med en vanlig pallyftare. Skåpen är dessutom försedda med snabbkopplingar för larm och el, som automatiskt lossnar när man drar i dem. När väl skåpet är utanför byggnaden och på en säker plats, kan räddningspersonal bedöma ev. ytterligare nödvändiga åtgärder. Vi rekommenderar att skåpen placeras i bottenvåningen för att förenkla snabb uttransport av skåpet i händelse av brand. HÄNDELSER SKÅPETS REAKTION EFTERFÖLJANDE ÅTGÄRDER VARNINGSMEDDELANDE Om innertemperaturen överstiger 50 grader, aktiveras larmet. Möjliga orsaker: • Temperaturökning på grund av laddningsprocessen • Fel på ventilationssystemet Optisk och akustisk signal • Röd varningslampa tänds, fast sken • Varningston, långsam rytm Den potentialfria brytkontakten • aktiveras, larmet har vidarebefordrats till fastighetsstyrtekniken Kvalificerad personal kan omedelbart inspektera systemet för att vidta nödvändiga åtgärder. Om temperaturen sjunker under +50°C återgår systemet till normalläge och de visuella och akustiska signalerna stängs av. LARMNIVÅ 1 Larmnivå 1 Rökdetektorn aktiveras Möjliga orsaker: • Rök utvecklas i ett batteri utan att temperaturen har ökat Optisk och akustisk signal • Röd varningslampa tänds, fast sken • Varningston, medelsnabb rytm Den potentialfria brytkontakten • aktiveras, larmet har vidarebefordrats till fastighetsstyrtekniken. Räddningstjänsten eller person med motsvarande behörighet kan omedelbart inspektera systemet för att vidta nödvändiga åtgärder. Om rökutvecklingen upphör inne i skåpet kan systemet återställas till normalläge genom att man kopplar bort spänningen till skåpet under en kort stund. LARMNIVÅ 2 Larmnivå 2 Rökdetektor är aktiverad och temperaturen överstiger +70°C i skåpet. Möjliga orsaker: • Ett batteri har börjat brinna och gått i termisk rusning. Den optiska och akustiska signalen ändras till • röd varningslampa blinkar • varningston, snabb rytm I modell BATTERY CHARGE PRO slås samtidigt • den tekniska ventilationen ifrån • Uttagslisterna görs strömlösa Branddämpningssystemet • Löser ut Systemet kan endast bedömas av en auktoriserad asecos servicetekniker. Beroende på vad som hänt, kan skåpet eventuellt återställas till normal drift efter utbyte av aerosolsläcksystemet och rökdetektorn. EXPERTTIPS: reagera snabbt vid brand Säkerhetskonceptet hos ION-LINE !

11 DET ÄR ENKELT ATT VIDAREBEFORDRA ETT LARM MED VÅRA TILLVALSMODULER Säkerhetskonceptet hos ION-LINE Kompletterande alternativ 1: RELÄMODUL Väljer du detta alternativ så får du en larmdifferentiering istället för bara ett samlingslarm. Modulen monteras/eftermonteras via en kontakt och kan skilja mellan fyra olika varnings- och larmnivåer: 1. Varningsmeddelande vid en temperatur över 50° C invändigt i skåpet 2. Larmnivå 1 (se sidan 10) 3. Larmnivå 2 (se sidan 10) 4. Strömavbrott Via potentialfria larmkontakter leds de vidare till en central kontrollenhet. Genom entydig diffentiering av larmstatusarna kan man inleda optimalt avstämda åtgärder. Relämodulen passar för PRO-modellerna i ION-LINE. Art.nr 38766 Kompletterande alternativ 2: FJÄRRDETEKTERINGSMODUL Modulen erbjuder en möjlighet till vidarebefordran av larm via mobilradionätet i form av SMS/samtal och passar därför särskilt väl för företag och anläggningar utan central fastighetsstyrteknik. I en nödsituation larmas en eller flera definierade personer omedelbart. Modulen är enkel att installera på plats av kunden via en kontakt (kan även eftermonteras) och erbjuder följande funktioner: 1. Fem fritt programmerbara telefonnummer 2. Fritt konfigurerbara meddelandetexter 3. Samlingslarm i nödfall eller vid strömavbrott För att driftsätta modulen, krävs ett SIM-kort och det måste tillhandahållas av kunden. Om man väljer att använda det medföljande SIM-kortet, måste det aktiveras via en online-portal. Det krävs en stabil mobiltelefonuppkoppling för att säkerställa att signalen kan överföras. Fjärrdetekteringsmodulen passar för PRO-modellerna och för alla BATTERY CHARGE-skåp. Art.nr 38765 När skåpet är obevakat, särskilt på kvällar och helger, är det absolut nödvändigt att ett larm vidarebefordras i en nödsituation. Det är endast på det sättet som skadan snabbt kan identifieras och motåtgärder vidtagas. TILLVERKARENS REKOMMENDATION OCH STANDARDUTRUSTNING: POTENTIALFRI OMKOPPLINGSKONTAKT Alla ION-CHARGE-skåp samt BATTERY STORE PRO-skåpet är utrustade med en potentialfri omkopplingskontakt från fabrik. Anslutning av denna kontakt till en permanent bemannad kontrollcentral (intern eller extern) är att föredra som det mest tillförlitliga sättet att vidarebefordra larm. Valfria moduler kan erhållas som ett alternativ eller som ett komplement. Kompletterande alternativ 1: Relämodul (tillval) för larmdifferentiering i 4 steg Kompletterande alternativ 2: Telekommunikationsmodul (tillval) för vidarebefordran av larm via mobiltelefonnätet Standardutrustning: Potentialfri omkopplingskontakt Rapporterar ett kollektivt larm Kontrollcentral eller permanent bemannad plats (internt eller externt) max. 5 fritt valbara telefonnummer Vidarebefordran av larm– Du har följande alternativ:

12 Fabriksmonterad potentialfri omkopplingskontakt för vidarebefordran av larm. Som tillval finns relä- eller fjärrdetekteringsmodul. Säker och godkänd passiv och aktiv förvaring av litiumjonbatterier på arbetsplatser 1 2 3 4 6 5 7 Säker laddning av batterier i brandklassat skåp med förstklassiga, driftklara jordade uttag. Med den integrerade transportsockeln kan skåpet snabbt evakueras vid en nödsituation och tas ut till en skyddad plats utomhus. PRO-modellens LED-funktionsindikering med ljus- och ljudlarm medför snabb identifiering av en nödsituation utan att skåpdörrarna behöver öppnas. PRO-modellens integrerade branddämpningssystem löses ut automatiskt vid en brand inne i skåpet. PRO-modellens inbyggda rökdetektor och temperatursensor känner av branden och vidarebefordrar larmet till fastighetens kontrollsystem. PRO-modellen är även utrustad med en teknisk ventilation som begränsar temperaturstegringen inne i skåpet under laddningsprocessen. Uppsamlingstråg i botten av skåpet för insamling av eventuella läckage vid en batteribrand. 8 9 Perforerade hyllplan (tål 25 eller 75 kg) främjar ventilationen och minskar risken för överhettning vid laddning. ION-LINE| ION-CHARGE-90

Godkänd enligt EN 14470-1med 90 minuters brandklass för brand utifrån. Godkänd enligt EN 1363-1 med 90 minuters brandklass för brand inifrån. CE-märkt DIN EN 1363-1 13 ION-CHARGE-90

14 Leverans Fritt användningsplatsen inkl. första idrifttagning Konfigurera ditt batteriskåp: Tekniska data IO90.195.120.K3.WDC Mått B x D x H exteriört mm 1193 x 615 x 2224 Mått B x D x H interiört* mm 1050 x 522 x 1647 Vikt, tomt skåp kg 424 Max.belastning kg 600 Ytlast kg/m² 531 Inkörningsbredd transportsockel mm 1120 Inkörningshöjd transportsockel mm 90 Total effekt uttagslist EU-Version Säkring (1-fas) A 16 Effekt max. (1-fas) kW 3,68 Säkring (3-fas) A 3 x 16 Effekt max. (3-fas) kW 11,04 Beställningsexempel 37276-047-38080 Säkerhetsskåp Färg Modell Best.nr Best.nr IO90.195.120.K3.WDC 37276 047 Utrustningspaket Utförande Material Best.nr 3x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38080 4x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38081 5x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38082 6x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38083 Utrustningstillbehör Nätanslutningskabel 400 V (kan beställas endast i kombination med skåp) 3-fas, säkring 3 x 16 A (per fas 16 A) 38038 Fjärrdetekteringsmodul Vidarebefordran av larm via samtal eller SMS till upp till 5 valfria nummer 38765 Relämodul Differentierad potentialfri vidarebefordran av fyra olika larmstatus 38766 RAL 5010 BATTERY CHARGE PRO * utan invändig inredning 1166 156 1017 90° 90° Frisk luft Ovanpåprofil 1193 1120 2224 90 1120 615 1647 1954 1193 90 2224 Framprofil Sidoprofil Snitt

15 Beställningsexempel 38611-047-38628 599 526 1953 90 615 599 Framprofil Sidoprofil Snitt Bottenvanna Rökdetektor Uttag för skyddskontakter Hylla perforerad Tekniska data IO90.195.060.K9.WDC Mått B x D x H exteriört mm 599 x 615 x 1953 Mått B x D x H interiört* mm 450 x 522 x 1647 Vikt, tomt skåp kg 265 Max.belastning kg 600 Ytlast kg/m² 894 Inkörningsbredd transportsockel mm 526 Inkörningshöjd transportsockel mm 90 Total effekt uttagslist EU-Version Säkring (1-fas) A 16 Effekt max. (1-fas) kW 3,68 Säkring (3-fas) A 3 x 16 Effekt max. (3-fas) kW 7,36 290 1129 156 (155) 90° Frisk luft Frånluft Ø 75 Ovanpåprofil Säkerhetsskåp Färg Modell Best.nr Best.nr IO90.195.060.K9.WDC 38611 047 Utrustningspaket Utförande Material Best.nr 4x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V = 11,5 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38628 Utrustningstillbehör Nätanslutningskabel 400 V (kan beställas endast i kombination med skåp) 3-fas, säkring 3 x 16 A (per fas 16 A) 38038 Fjärrdetekteringsmodul Vidarebefordran av larm via samtal eller SMS till upp till 5 valfria nummer 38765 RAL 5010 Leverans Fritt användningsplatsen inkl. första idrifttagning BATTERY-CHARGE * utan invändig inredning

16 4 Fabriksmonterad potentialfri omkopplingskontakt för vidarebefordran av larm. Som tillval finns relä- eller fjärrdetekteringsmodul. Separata låsbara förvaringsfack av pulverlackerad stålplåt, skyddar mot obehörig åtkomst. Säker och godkänd passiv och aktiv förvaring av litiumjonbatterier på arbetsplatser 1 2 3 1 1 Separata låsbara förvaringsfack för batterier och apparater, skyddad från obehörig åtkomst. Säker laddning av batterier i brandklassat skåp med förstklassiga, driftklara jordade uttag. Med den integrerade transportsockeln kan skåpet snabbt evakueras vid en nödsituation och tas ut till en skyddad plats utomhus. Brandisolerade förvaringsfack förhindrar spridningen av brand mellan batterierna. I händelse av brand kan det räcka med att endast byta ut det utsatta förvaringsfacket. Inbyggd rökdetektor känner av branden och vidarebefordrar larmet till fastighetens larmsystem. 2 2 För att snabbt kunna registrera en nödsituation är varje fack utrustat med temperatursensor och LED display med ljud- och ljusalarm. BATTERY CHARGE LOCKER BATTERY CHARGE LOCKER ION-LINE| ION-CHARGE-90

CE-märkt DIN EN 1363-1 17 ION-CHARGE-90 Godkänd enligt EN 14470-1 med 90 minuters brandklass för brand utifrån. Godkänd enligt EN 1363-1 med 90 minuters brandklass för brand inifrån.

18 Leverans Fritt användningsplatsen inkl. första idrifttagning Konfigurera ditt batteriskåp: 599 526 1953 90 615 599 Framprofil Sidoprofil Sektionell vy Brandskyddat skåp Bottentråg Uttag för skyddskontakter Tekniska data IO90.195.060.L8.WDC Mått B x D x H exteriört mm 599 x 615 x 1953 Mått B x D x H användbart per fack mm 370 x 440 x 265 Vikt, tomt skåp kg 375 Max.belastning kg 600 Ytlast kg/m² 894 Inkörningsbredd transportsockel mm 526 Inkörningshöjd transportsockel mm 90 Total effekt uttagslist EU-Version Säkring (1-fas) A 16 Effekt max. (1-fas) kW 3,68 290 1129 156 (155) 90° Frisk luft Frånluft Ø 75 Ovanpåprofil Beställningsexempel 39409-047-39413 Säkerhetsskåp Färg Modell Best.nr Best.nr IO90.195.060.L8.WDC 39409 047 Utrustningspaket Utförande Material Best.nr 5x brandisolerat fack inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V = 2,0 l) melaminhartsbelagd brandskyddsplatta 39413 Utrustningstillbehör Fjärrdetekteringsmodul Vidarebefordran av larm via samtal eller SMS till upp till 5 valfria nummer 38765 RAL 5010 BATTERY CHARGE LOCKER

19 Beställningsexempel 38611-047-39077 599 526 1953 90 615 599 Framprofil Sidoprofil Sektionell vy Rökdetektor Skåp Hylla perforerad Uttag för skyddskontakter Bottentråg Tekniska data IO90.195.060.K9.WDC Mått B x D x H exteriört mm 599 x 615 x 1953 Mått B x D x H interiört* mm 450 x 522 x 1647 Vikt, tomt skåp kg 265 Max.belastning kg 600 Ytlast kg/m² 894 Inkörningsbredd transportsockel mm 526 Inkörningshöjd transportsockel mm 90 Total effekt uttagslist EU-Version Säkring (1-fas) A 16 Effekt max. (1-fas) kW 3,68 Säkring (3-fas) A 3 x 16 Effekt max. (3-fas) kW 7,36 290 1129 156 (155) 90° Frisk luft Frånluft Ø 75 Ovanpåprofil Säkerhetsskåp Färg Modell Best.nr Best.nr IO90.195.060.K9.WDC 38611 047 Utrustningspaket Utförande Material Best.nr 7x metallfack med perforerade hyllplan, inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V = 11,5 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 39077 Utrustningstillbehör Nätanslutningskabel 400 V (kan beställas endast i kombination med skåp) 3-fas, säkring 3 x 16 A (per fas 16 A) 38038 Fjärrdetekteringsmodul Vidarebefordran av larm via samtal eller SMS till upp till 5 valfria nummer 38765 RAL 5010 Leverans Fritt användningsplatsen inkl. första idrifttagning BATTERY CHARGE LOCKERBA IC * utan invändig inredning

20 4 Inbyggd rökdetektor känner av branden och vidarebefordrar larmet till fastighetens larmsystem. Säker och godkänd passiv och aktiv förvaring av litiumjonbatterier på arbetsplatser 1 2 3 Säker laddning av batterier i brandklassat skåp med förstklassiga, driftklara jordade uttag. Som tillval finns en integrerad transportsockel som gör att skåpet snabbt kan evakueras i händelse av brand och tas ut till en skyddad plats utomhus. Batteriskåpet kan placeras under arbetsbänkar tack vare sin höjd, 78 cm. 5 6 Fabriksmonterad potentialfri omkopplingskontakt för vidarebefordran av larm. Som tillval finns relä- eller fjärrdetekteringsmodul. Utrustat med nyckellåsning som skydd mot obehörig åtkomst och stöld. ION-LINE| ION-CHARGE-90

CE-märkt DIN EN 1363-1 21 ION-CHARGE-90 Godkänd enligt EN 14470-1 med 90 minuters brandklass för brand utifrån. Godkänd enligt EN 1363-1 med 90 minuters brandklass för brand inifrån.

22 Konfigurera ditt batteriskåp: 593 63 574 781 681 415 85 100 593 Framprofil Sidoprofil Sektionell vy Andra utdragsnivån Uttag för skyddskontakter draglåda Tekniska data IO90.078.059.057.U9.S Mått B x D x H exteriört mm 593 x 574 x 781 Mått B x D x H interiört* mm 470 x 450 x 580 Vikt, tomt skåp kg 130 Max.belastning kg 300 Ytlast kg/m² 461 Inkörningsbredd transportsockel mm 548 Inkörningshöjd transportsockel mm 95 Total effekt uttagslist EU-Version Säkring (1-fas) A 16 Effekt max. (1-fas) kW 3,68 290 151 Fläkt för utgående luft Frisk luft Möjlighet till jordning Ovanpåprofil Beställningsexempel 39354-247-39368 Säkerhetsskåp Farbe Modell Best.nr Best.nr IO90.078.059.057.U9.S 39354 247 Utrustningspaket Utförande Material Best.nr 1x skåptråg (kapacitet = 50 kg) inkl. uttagslist, 1x 2. Utdragsplan (kapacitet = 25 kg) inkl. uttagslist Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 39368 Utrustningstillbehör Fjärrdetekteringsmodul Vidarebefordran av larm via samtal eller SMS till upp till 5 valfria nummer 38765 Hjuluppsättning för sockel (kan beställas endast i kombination med skåp) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 39374 RAL 5010 Leverans Fritt användningsplatsen inkl. första idrifttagning BATTERY CHARGE UB * utan invändig inredning

23

24 PRO-modellens inbyggda rökdetektor och temperatursensor känner av branden och vidarebefordrar larmet till fastighetens kontrollsystem. Säker och godkänd passiv förvaring av litiumjonbatterier på arbetsplatser Säker förvaring av batterier i brandklassat skåp. Med den integrerade transportsockeln kan skåpet snabbt evakueras vid en nödsituation och tas ut till en skyddad plats utomhus. PRO-modellens LED-funktionsindikering med ljus- och ljudlarm medför snabb identifiering av en nödsituation utan att skåpdörrarna behöver öppnas. Fabriksmonterad potentialfri omkopplingskontakt för vidarebefordran av larm. Som tillval finns relä- eller fjärrdetekteringsmodul. PRO-modellens integrerade branddämpningssystem löses ut automatiskt vid en brand inne i skåpet. Uppsamlingstråg i botten av skåpet för insamling av eventuella läckage vid en batteribrand. Perforerade hyllplan (tål 25 eller 75 kg) främjar ventilationen och minskar risken för överhettning vid laddning. 4 1 2 3 5 6 7 8 ION-LINE| ION-STORE-90

CE-märkt DIN EN 1363-1 25 ION-STORE-90 Godkänd enligt EN 14470-1 med 90 minuters brandklass för brand utifrån. Godkänd enligt EN 1363-1 med 90 minuters brandklass för brand inifrån.

26 Leverans Fritt användningsplatsen inkl. första idrifttagning Konfigurera ditt batteriskåp: 615 1193 1120 1953 90 Framprofil Sidoprofil Sektionell vy Hylla perforerad Rökdetektor Anordning för brandsläckning Bottentråg Tekniska data IO90.195.120.K2.WDC Mått B x D x H exteriört mm 1193 x 615 x 1953 Mått B x D x H interiört* mm 1050 x 522 x 1647 Vikt, tomt skåp kg 424 Max.belastning kg 600 Ytlast kg/m² 531 Inkörningsbredd transportsockel mm 1120 Inkörningshöjd transportsockel mm 90 884 1166 156 156 (155) 1017 90° 90° Frisk luft Frånluft Ø 75 Ovanpåprofil Säkerhetsskåp Färg Modell Best.nr Best.nr IO90.195.120.K2.WDC 38055 047 Utrustningspaket Utförande Material Best.nr 3x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 37258 4x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 37264 5x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 37265 6x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 37266 Utrustningstillbehör Hyllplan hålat som förvaringsplan Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38079 Fjärrdetekteringsmodul Vidarebefordran av larm via samtal eller SMS till upp till 5 valfria nummer 38765 Relämodul Differentierad potentialfri vidarebefordran av fyra olika larmstatus 38766 RAL 5010 Beställningsexempel 38055-047-37258 BATTERY STORE PRO * utan invändig inredning

27 Redpaper litium-jon-batterier EXPERTKUNSKAPER Vårt nya informationsblad är ett idealiskt verktyg när man vill ha snabb information om litiumjonbatterier. På 20 sidor beskriver dr. Friedhelm Kring – frilansande journalist med fokus på miljöskydd och arbetsplatssäkerhet – på ett lättförstått sätt fakta om litiumbatterier och de faror som är förknippade med dem. Tips, exempel och checklistor för hanteringen av det moderna farliga ämnet litiumbatterier avrundar detta referensarbete. Beställ nu! Via www.asecos.se kan du beställa informationsbladet, snabbt och kostnadsfritt. 1 LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ Storing and charging lithium-ion batteries safely – With helpful tips and checklists Author: Dr. Friedhelm Kring – free Specialist journalist with focus on environmental protection and safety at work redpaper ÖKANDE POPULARITET, MEN UNDERSKATTADE RISKER

28 Leverans Fritt användningsplatsen inkl. första idrifttagning Konfigurera ditt batteriskåp: 615 1193 1120 1953 90 Framprofil Sidoprofil Sektionell vy Hylla perforerad Bottentråg Tekniska data IO90.195.120.K1.WDC Mått B x D x H exteriört mm 1193 x 615 x 1953 Mått B x D x H interiört* mm 1050 x 522 x 1647 Vikt, tomt skåp kg 424 Max.belastning kg 600 Ytlast kg/m² 531 Inkörningsbredd transportsockel mm 1120 Inkörningshöjd transportsockel mm 90 884 1166 156 156 (155) 1017 90° 90° Frisk luft Frånluft Ø 75 Ovanpåprofil Säkerhetsskåp Färg Modell Best.nr Best.nr IO90.195.120.K1.WDC 37254 047 Utrustningspaket Utförande Material Best.nr 3x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 37258 4x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 37264 5x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 37265 6x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 33,0 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 37266 Utrustningstillbehör Hyllplan hålat som förvaringsplan Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38079 RAL 5010 Beställningsexempel 37254-047-37258 BATTERY STORE * utan invändig inredning

29 599 526 1953 90 615 599 Framprofil Sidoprofil Sektionell vy Hylla perforerad Bottentråg Tekniska data IO90.195.060.K1.WDC Mått B x D x H exteriört mm 599 x 615 x 1953 Mått B x D x H interiört* mm 450 x 522 x 1647 Vikt, tomt skåp kg 265 Max.belastning kg 600 Ytlast kg/m² 894 Inkörningsbredd transportsockel mm 526 Inkörningshöjd transportsockel mm 90 290 1129 156 (155) 90° Frisk luft Frånluft Ø 75 Ovanpåprofil Säkerhetsskåp Färg Modell Best.nr Best.nr IO90.195.060.K1.WDC 38067 047 Utrustningspaket Utförande Material Best.nr 3x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 11,5 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38086 4x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 11,5 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38087 4x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 11,5 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38088 6x perforerade hyllplan, 1x bottentråg (V = 11,5 l) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38089 Utrustningstillbehör Hyllplan hålat som förvaringsplan Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38622 RAL 5010 Leverans Fritt användningsplatsen inkl. första idrifttagning Beställningsexempel 38067-047-38086 BATTERY STORE * utan invändig inredning

www.asecos.se Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel, produktändringar p.g.a. teknisk vidareutveckling och modellbyten. © asecos GmbH 02/2023 For all other countries please contact asecos Headquarters in Germany. asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16–18 DE-63584 Gründau +49 6051 92200 +49 6051 922010 info@asecos.com asecos Ltd. Safety and Environmental Protection Profile House Stores Road Derby, Derbyshire DE21 4BD +44 1332 415933 info@asecos.co.uk asecos S.L. Seguridad y Protección del Medio Ambiente C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, planta 7, oficinas 75-77 ES-08130 – Santa Perpètua de Mogoda Barcelona +34 935 745911 +34 935 745912 info@asecos.es Asecos BV Veiligheid en milieubescherming Tuinderij 15 NL-2451 GG Leimuiden +31 172 506476 +31 172 506541 info@asecos.nl asecos Safety and Environmental Protection Inc. 19109 West Catawba Avenue, Suite 200 Cornelius, NC 28031 USA +1 704 8973820 +49 6051 922010 info@asecos.com asecos Schweiz AG Sicherheit und Umweltschutz Gewerbe Brunnmatt 5 CH-6264 Pfa nau +41 62 754 04 57 +41 62 754 04 58 info@asecos.ch asecos SARL Sécurité et protection de l’environnement 1, rue Pierre Simon de Laplace FR-57070 Metz +33 3 87 78 62 80 info@asecos.fr asecos AB Säkerhet och miljöskydd Skyttelgatan 23 753 42 Uppsala +46 18 34 95 55 info@asecos.se Som komplement hänvisar vi till de allmänna affärsvillkoren för asecos GmbH på www.asecos.se, samt till försäljningsvillkoren för din säljare/handelspartner. SYMBOLER, förklaring CE-märkt Typklass DIN EN 1363-1 Brandmotstånd inifrån

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=