asecos: Litiumjonbatterier säker lagring och laddning

LITIUMJONBATTERIER SÄKER LAGRING OCH LADDNING ››› 7 modeller i 4 storlekar: Lösningar för alla användningsområden ››› Heltäckande skydd: Med ION-LINE batteriskåp får du en trygg förvaring

2 Litiumjonbatterier LITIUMJONBATTERIER – SÅ REKOMMENDERAR FACKMÄN OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG HANTERING AV BATTERIER Det blir vanligare att privatpersoner, handlare och företag använder litiumjonbatterier som klassificeras att ha medelhög prestanda enligt VdS 3103. Det är viktigt att tänka på säkerheten när man gör det. Om du inte lagrar och/eller laddar batterier på rätt sätt kan de medföra fara och säkerhetsrisker. Försäkringsbolag, organisationer och yrkesverksamma har uppmärksammat frågan. Försäkringsgivare rekommenderar att tillgänglig skyddsutrustning används (exempelvis säkerhetsskåp typ 90) för att minimera riskerna och för att undvika skada. Försäkringsgivare rekommenderar att säkerhetsskåp används av följande anledningar: ”Om litiumjonbatterier krävs i produktionsanläggningar, bör åtgärder och säkerhetsföreskrifter som (...) lagra dem i brandsäkra skåp övervägas”. IMK Ber. Nr 192 Dipl. ing. Jürgen Kunkelmann Avsnitt 2.2, senast uppdaterad 10/2017 ”I princip skall litiumbatterier behandlas som farligt gods.“ Publikation VdS 3103 : 2019-06 (03) Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Hrsg. publicerad av VdS Schadenverhütung GmbH ”Brandsäkra säkerhetsskåp (typ 90) med rökdetektorövervakning ger särskilt skydd, eftersom batterier kan både förvaras och laddas där under skyddade förhållanden. ” Provinzial-blad – Elcyklar och hantering av litiumsäkerhet, senast uppdaterad 06/2020 ”Tidigare skador har visat att skadade eller framför allt defekta batterier kan orsaka brand. Vi har även sett bränder som orsakats av litiumjonbatterier i cykelaffärer”. Provinzial – Säker hantering av litiumjonbatterier vid cykelförsäljning, www.provinzial.de senast uppdaterad 05/2020 ”Större kvantiteter eller kraftfullare LIB måste lagras på säkert avstånd från brandfarliga material. Om de lagras inne i byggnader måste ett avstånd på 2,5 m till annat gods upprätthållas eller måste LIB lagras på en separat yta som är säkrad med brandskyddsteknologi (som ett säkerhetsskåp eller behållare)!” LIB= litiumjonbatterier DGUV-information 205-041 Brandskydd vid hantering av litiumjonbatterier Senast uppdaterad 02/2024 ”Vid förvaring av batterier med medelhög prestanda, bör man ha ett säkerhetsavstånd om minst 5 meter, alternativt genom brandavskiljning rumsmässigt.” Publikation VdS 3103 : 2019-06 (03) Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Hrsg. publicerad av VdS Schadenverhütung GmbH

3

4 Litiumjonbatterier kan orsaka bränder. Möjliga orsaker: Mekanisk skada Djupurladdning Termisk överbelastning Elektrisk överbelastning i kombination med batteriets höga energitäthet Instabil cell orsakad av t.ex. extern värme eller energikällor vid laddning och urladdning MAX. TILLÅTEN TEMPERATUR ELEKTROLYTEN BÖRJAR FÖRÅNGAS SHUT DOWN Separatorn smälter, ogenomsläpplig för litiumjoner SEPARATORN SMÄLTER Intern kortslutning EXOTERM REAKTION TERMISK RUSNING termisk reaktion, oundviklig temperaturökning till över 600 °C Frigörande av energi Litiumjonbatterier FÖRBÄTTRAD SÄKERHET MED BRANDSKYDD – LADDA OCH FÖRVARA BATTERIER PÅ RÄTT SÄTT Förvara och ladda alltid litiumjonbatterier i ett säkerhetsskåp. Hantera batterier korrekt och lämpligt för att minska fara, exempelvis risken för brand. Litiumjonbatterier har många fördelar då de har lång hållbarhet, hög energitäthet, låg nivå av självurladdning och kan användas i många olika applikationer. Det är säkert att använda litiumjonbatterier. Enligt VDE är de dock säkra enbart när de hanteras på rätt sätt. Tekniska defekter eller felaktig hantering kan orsaka brand. Om ett litiumjonbatteri laddar ur sin energi på ett okontrollerat sätt kan den värme som avges överskrida smältpunkten för litium. Det uppstår då en kedjereaktion som kallas "termisk rusning". Batteriet kan explodera när det brinner. På grund av detta är det viktigt att förstå och följa säkerhetsbestämmelserna för batterier med måttliga prestanda. Det är bäst att förvara och ladda litiumjonbatterier i ett säkerhetsskåp från asecos.

5 Förvara och ladda litiumjonbatterier i ett säkerhetsskåp!  Följ tillverkarens specifikationer och informationen på tekniska produktblad.  Skydda batteriernas poler från kortslutning.  Skydda batterierna från mekaniska skador.  Utsätt inte batterierna direkt eller kontinuerligt för höga temperaturer eller värmekällor som direkt solljus  Förvara batterierna avskild en plats som är strukturellt eller spatialt avskild från andra brandfarliga material om det inte finns något automatiskt släckningssystem tillgängligt: minsta avstånd 2,5 m  Ta omgående bort skadade eller defekta batterier från dina lager och produktionsområden. Förvara dem tillfälligt på säkert avstånd tills de kan bortskaffas på säkert sätt eller på en separat yta som har brandskyddsteknologi.  Förvara endast batterier som har testcertifikat som överensstämmer med UN 38.3. Förvara prototyper endast i undantagsfall och i kombination med en riskbedömning.  Förvara batterier endast på separata, brandsäkra ytor eller med ett säkerhetsavstånd på 5 m  Förvara inte batterier tillsammans med andra produkter som kan påskynda brandutveckling  Övervaka förvaringsutrymmen där dina batterier finns med hjälp av lämpliga sensorer kopplade till en permanent bemannad larmcentral  Vid brandsläckningssystem ska informationen på batteriernas produktdatablad följas angående lämpliga släckningsmedel. SÄKERHETSREGLER Slutsats SÄKERHETSBESTÄMMELSER FÖR BATTERIER MED MEDELHÖG EFFEKT (Baserat på VdS 3103, Provinciell flyer 06/2020)

6 ULTRA PRO CHARGE PRO STORE Brandmotstånd från utsidan 3 3 3 Brandmotstånd från insidan 3 3 3 GS certifierat brandmotstånd 3 Förvaring 3 3 3 Laddning 3 3 Utrymningsbar 3 3 3 Rökdetektor 3 3 3 Potentialfri larmkontakt 3 3 3 Värmesensor 3 3 3 Branddämpningssystem 3* 3 3 Röktät 3 Differentiering av larm 3 3* 3* Tryckavlastningsöppning i huvuddelen 3 3 3 Förvaringsfack *valfri från sidan 12 från sidan 16 från sidan 16 ION-LINE CORE, PRO OCH ULTRA – ANPASSAD OCH SÄKER asecos ION-LINE erbjuder tre olika säkerhetsnivåer för säker aktiv och passiv förvaring av litiumjonbatterier. CORE: Omfattande brandskydd, samt utrustat med röklarm för tidig varning och utrymning. PRO: Utökat skydd med ett mer avancerat kontroll- och larmsystem, samt luftcirkulation. ULTRA: Högre brandskydd, aktiv rökgashantering och utrustat med vårt mest avancerade system för övervakning av laddningen.

7 CORE CHARGE CORE STORE CHARGE LOCKER CHARGE UB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3* 3 från sidan 24 från sidan 24 från sidan 20 från sidan 20 Vilken skyddsnivå du än väljer, har alla skåp följande tre säkerhetsfunktioner: • brandskydd, inifrån och ut och utifrån och in • Rökdetektering • Vidarebefordran av larm Dessutom har modellerna CORE och Pro följande tillval: Om du endast vill förvara batterier i skåpet ska du välja STORE-versionen. Om du planerar att ladda (aktiv förvaring) batterier direkt i skåpet ska du välja CHARGE-versionen.

8 VARNINGSMEDDELANDE 1 LARMNIVÅ 1 LARMNIVÅ 2 HÄNDELSER • Om innertemperaturen överstiger 50 grader, aktiveras larmet. Möjliga orsaker: • Temperaturökning på grund av laddningsprocessen • Fel på ventilationssystemet • Rökdetektorn känner av begynnande rökutveckling Möjliga orsaker: • Rökdetektering utan samtidig temperaturökning • Larmnivå 1 har löst ut • Temperatur i skåpet >70 °C Möjliga orsaker: • Brand i batteri Skåpets reaktion CORE • Akustisk signalgivning med medelsnabbt tonintervall • Den potentialfria kontakten vidarebefordrar ett larm PRO • Varningslampan (röd LED) aktiveras och lyser permanent, funktionsindikeringen (grön LED) slocknar • Larm löser ut med långsamt tonintervall • Laddningsuttag slås ifrån • Den potentialfria kontakten vidarebefordrar ett larm • Varningslampan (röd LED) aktiveras och lyser permanent, funktionsindikeringen (grön LED) slocknar • Larm löser ut med medelsnabbt tonintervall • Den potentialfria kontakten vidarebefordrar ett larm I modell PRO CHARGE • Teknisk ventilation och laddningsuttag stängs av • Varningslampan (röd LED) växlar från permanent sken till blinkande • Larmet växlar till ett snabbt tonintervall • Branddämpningssystemet löser ut I modell PRO CHARGE • Teknisk ventilation och laddningsuttag stängs av ULTRA • Funktionsindikeringen växlar från grönt till gulblinkande • Larm löser ut med långsamt tonintervall • Fläkten ökar sitt varvtal en kort period • Laddningsuttag slås ifrån • Den potentialfria kontakten vidarebefordrar ett larm • Funktionsindikeringen blinkar rött • Larm löser ut med snabbt tonintervall • Ventilationsluckorna stängs • Fläkten och laddningsuttagen slås ifrån • Den potentialfria kontakten vidarebefordrar ett larm • Funktionsindikeringen blinkar rött • Larm löser ut med snabbt tonintervall • Ventilationsluckorna stängs • Fläkten och laddningsuttagen slås ifrån • Den potentialfria kontakten vidarebefordrar ett larm • Branddämpningssystemet, (tillval) löser ut Efterföljande åtgärder • Omedelbar inspektion av kvalificerad personal • När temperaturen sjunker under 50 C återgår systemet till normalläge och de visuella och akustiska signalerna stängs av • Omedelbar inspektion av specialiserad personal (t.ex. brandkår) för att vid behov vidta ytterligare åtgärder • Om rökutvecklingen upphör inne i skåpet kan systemet återställas till normalläge genom att man kopplar bort spänningen till skåpet en kort stund Systemet kan endast bedömas av en auktoriserad asecos servicetekniker. Beroende på vad som hänt, kan skåpet eventuellt återställas till normal drift efter utbyte av aerosolsläcksystemet och rökdetektorn. ION-LINE VÅRT asecos ION-LINE-SÄKERHETSKONCEPT ION-LINE säkerhetsskåp ger dig den säkerhet du behöver för att förvara och ladda litiumjonbatterier. Modellerna CORE, PRO och ULTRA registrerar omedelbart brand som uppstår i skåpet. På så sätt kan medarbetare snabbt evakuera byggnaden om ett larm går. Anslutning av skåpet till ett permanent bemannat kontrollsystem för byggnader gör att utbildad räddningspersonal: • får tidig varning och kan snabbt vara på plats. • kan vidta ytterligare åtgärder direkt, t.ex. transportera skåpet ut från byggnaden för att förhindra ytterligare skador på fastighet och människor. ION-LINE-skåpen är utrustade med inbyggd transportsockel och snabbkopplingar för larm och el som automatiskt lossnar när man drar i dem.

9 Kompletterande alternativ 1: Relämodul (tillval) för larmdifferentiering i 4 steg Kompletterande alternativ 2: Telekommunikationsmodul (tillval) för vidarebefordran av larm via mobiltelefonnätet Standardutrustning: Potentialfri omkopplingskontakt Rapporterar ett kollektivt larm Kontrollcentral eller permanent bemannad plats (internt eller externt) max. 5 fritt valbara telefonnummer Vidarebefordran av larm– Du har följande alternativ: Det är enkelt att vidarebefordra ett larm med våra tillvalsmoduler När skåpet är obevakat, särskilt på kvällar och helger, är det absolut nödvändigt att ett larm vidarebefordras i en nödsituation. Det är det enda sättet för verksamheten att få kännedom om att något är fel, och kunna vidta åtgärder. Kompletterande alternativ 2: GSM-MODUL Modulen erbjuder en möjlighet till vidarebefordran av larm via mobilnätet i form av SMS/samtal och passar därför särskilt väl för företag och anläggningar utan central larmcentral. I en nödsituation larmas en eller flera definierade personer omedelbart. Modulen är enkel att installera på plats av kunden via en kontakt (kan även eftermonteras) och erbjuder följande funktioner: • Fem fritt programmerbara telefonnummer • Fritt konfigurerbara meddelandetexter • Samlingslarm i nödfall eller vid strömavbrott För att driftsätta modulen, krävs ett SIM-kort och det måste tillhandahållas av kunden. Om man väljer att använda det medföljande SIM-kortet, måste det aktiveras via en online-portal. Det krävs en stabil mobiltelefonuppkoppling för att säkerställa att signalen kan överföras. GSM-modulen passar för alla ION-LINE-modellerna. Art.nr 38765 Tillverkarrekommendation och standardutrustning: POTENTIALFRI KONTAKT Alla ION-LINE skåp är fabriksutrustade med en potentialfri kontakt för vidarebefordran av larm. Anslutningen av denna kontakt till en permanent bemannad central (intern eller extern) är att föredra som det säkraste sättet att vidarebefordra larm. Som alternativ eller komplettering kan tillvalsmoduler införskaffas. Kompletterande alternativ 1: RELÄMODUL Väljer du detta alternativ så får du en larmdifferentiering istället för bara ett samlingslarm. Modulen monteras/eftermonteras via en kontakt och kan skilja mellan fyra olika varnings- och larmnivåer: • Varningsmeddelande vid en temperatur över 50° C invändigt i skåpet • Larmnivå 1 • Larmnivå 2 • Strömavbrott Via den potentialfria kontakten leds larmen vidare till en central larmcentral. Genom entydig diffentiering av larmstatusarna kan man inleda passande åtgärder. Relämodulen passar för PRO-modellerna i ION-LINE. Art.nr 38766

10 ION-LINE ULTRA Säkerheten framför allt ION-LINE ULTRA har testats och certifierats enligt GS-principen EK5/AK4 22-01för testning och certifiering av säkerhetsskåp för aktiv och passiv förvaring av litiumjonbatterier. GS-märkningen verifierar att ION-ULTRA säkerhetsskåp för förvaring har genomgått och godkänts i den omfattande uppsättning av tester och inspektioner som krävs. ION-LINE ULTRA: Testad i Tyskland – säker i hela Europa.

11

12 GS-certifierat brandmotstånd enligt GS testprincip EK5/AK4 22-01. Röktät skåpkonstruktion med tryckavlastningsöppning i taket och självstängande, automatiskt låsande dörrar. Tack vare en inbyggd transportsockel kan du omedelbart evakuera skåpet och transportera det till en säker plats utomhus. Som tillval finns ett branddämpningssystem som löses ut automatiskt vid en brand inne i skåpet. Rökdetektorer och två temperatursensorer registrerar även begynnande brand och kan snabbt skicka larm till byggnadens larmcentral. Om din arbetsplats inte är bemannad förmedlar de standardmonterade, potentialfria kontakterna omedelbart differentierade larm till en uppkopplad larmcentral. Det finns en modul för fjärrstyrning som tillval. Tack vare hyllor med justerbar höjd och lastkapacitet på 75 kg kan du flexibelt anpassa skåpets inredning. Uppsamlingstråg i botten av skåpet för insamling av eventuella läckage vid en batteribrand. ION-LINE | ION-ULTRA-90 Säker och godkänd utrustning för passiv och aktiv förvaring av litiumjonbatterier Premiummodeller för högsta säkerhetskrav – så här kan du dra nytta av fördelarna med ION-ULTRA-90: Det inbyggda temperaturstyrda ventilationssystemet förebygger värmeackumulering när batterier laddas. En LED-indikator och optiska/akustiska larm informerar dig snabbt om det uppstår en brand, utan att skåpets dörrar behöver öppnas.

• Godkänt i 90 minuter för utvändig brand enligt EN 14470-1. DIN EN 1363-1 • Godkänt i 90 minuter för invändig brand enligt EN 1363-1. EK5 / AK4 – ProdSG • GS-testad och godkänd (dokument EK5/ AK4 09-10, ProdSG) • CE-märkt • Upp till 10 års tillverkningsgaranti vid teckande av asecos serviceavtal. 13

ULTRA 14 Modell IO90.195.120.065.WDAC Best.nr 40559-053-41102 Illustrationen visar valfria tillbehör Modell IO90.195.120.065.WDAC Best.nr 40559-053-40921 Illustrationen visar valfria tillbehör Modell IO90.195.120.065.WDAC Best.nr 40559-053-40878 Illustrationen visar valfria tillbehör Teknisk data IO90.195.120.065.WDAC Yttre mått B x D x H mm 1193 x 650 x 1953 Inre mått B x D x H mm 1050 x 565 x 1643 Vikt utan inredning kg 550 Maximal belastning kg 600 Sockel med ingångsbredd mm 1120 Sockel med ingångshöjd mm 90 Märkeffekten i eluttagen. Säkring (1-fas) A 16 Effekt i eluttagen (1-fas) kW 3,68 Säkring (3-fas) A 3 x 16 Effekt i eluttagen (3-fas) kW 11,04 Antal uttag per list St 8 Huvudsakliga egenskaper Säker förvaring och laddning av batterier LED + Integrerat varningssystem inkl. LED-display Tillval: branddämpningssystem Utrustningstillbehör Best.nr Nätanslutningskabel 400 V 3-fas, andra egenskaper: se teknisk datatabell 38038 Branddämpningssystem 40941 Utrustningspaket Material Best.nr 3x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V=2,85L) stålplåt pulverlackerad 40878 4x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V=2,85L) stålplåt pulverlackerad 41102 5x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V=2,85L) stålplåt pulverlackerad 41106 6x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V=2,85L) stålplåt pulverlackerad 40921 Modell Färg på korpus Färg på dörr Best.nr IO90.195.120.065.WDAC antracit grå RAL 7016 gentiana blå RAL 5010 40559-047 antracit grå RAL 7016 40559-053 ION-LINE | ION-ULTRA-90

15

16 Branddämpningssystemet aktiveras automatiskt om det brinner i skåpet. Rökdetektorer och en temperatursensor registrerar även begynnande brand och kan snabbt skicka larm till byggnadens larmcentral. Om din arbetsplats inte är bemannad förmedlar de standardmonterade, potentialfria omkopplingskontakterna omedelbart larm till en uppkopplad larmcentral. Det finns signalmodul med relä eller fjärrstyrning som tillval. Ventilationsenheten minskar värmen i skåpet under laddning. Enkelt och bekvämt – öppna båda dörrarna samtidigt med bara en hand. Säker laddning – tack vare högkvalitativa, laddningsuttag monterade invändigt i skåpet. Den automatiska låsmekanismen stänger skåpets dörrar permanent och säkert. Tack vare en inbyggd transportsockel kan du omedelbart evakuera skåpet och transportera det till en säker plats utomhus. ION-LINE | ION-PRO-90 Säker och godkänd utrustning för passiv och aktiv förvaring av litiumjonbatterier Skåpmodeller vid högre säkerhetskrav – så här kan du dra nytta av fördelarna med ION-LINE PRO: En LED-indikator och optiska/akustiska larm informerar dig snabbt om det uppstår en brand, utan att skåpets dörrar behöver öppnas.

• Godkänt i 90 minuter för utvändig brand enligt EN 14470-1. DIN EN 1363-1 • Godkänt i 90 minuter för invändig brand enligt EN 1363-1. • CE-märkt • Upp till 10 års tillverkningsgaranti vid teckande av asecos serviceavtal. 17

18 Modell IO90.195.120.PC.WDC Best.nr 41269-047-41400 Modell IO90.195.120.PC.WDC Best.nr 41269-047-41400 Teknisk data IO90.195.120.PC.WDC Yttre mått B x D x H mm 1193 x 615 x 2224 Inre mått B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 Vikt utan inredning kg 424 Maximal belastning kg 600 Sockel med ingångsbredd mm 1120 Sockel med ingångshöjd mm 90 Märkeffekten i eluttagen. Säkring (1-fas) A 16 Effekt i eluttagen (1-fas) kW 3,68 Säkring (3-fas) A 3 x 16 Effekt i eluttagen (3-fas) kW 11,04 Antal uttag per list St 8 Huvudsakliga egenskaper Säker förvaring och laddning av batterier Varning/brandskyddssystemet LED + Ventilationsenhet och LED-indikering ingår Service Best.nr Säkerhetsinspektion ION Pro Charge 1600118 Utrustningstillbehör Best.nr Nätanslutningskabel 400 V 3-fas, andra egenskaper: se teknisk datatabell 38038 GSM-modul Vidarebefordran av larm via meddelande till valfri mobiltelefon 38765 Relämodul Potentialfri vidarebefordran av 4 olika larmstatus 38766 Utrustningspaket Material Best.nr 3x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V=2,6L) stålplåt pulverlackerad 41391 4x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V=2,6L) stålplåt pulverlackerad 41392 5x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V=2,6L) stålplåt pulverlackerad 41393 6x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V=2,6L) stålplåt pulverlackerad 41394 Modell Färg på korpus Färg på dörr Best.nr IO90.195.120.PC.WDC antracit grå RAL 7016 gentiana blå RAL 5010 41269-047 ION-LINE | ION-PRO-90

Modell IO90.195.120.PS.WDC Best.nr 41429-047-41388 Modell IO90.195.120.PS.WDC Best.nr 41429-047-41389 Teknisk data IO90.195.120.PS.WDC Yttre mått B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 Inre mått B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 Vikt utan inredning kg 424 Maximal belastning kg 600 Sockel med ingångsbredd mm 1120 Sockel med ingångshöjd mm 90 Huvudsakliga egenskaper Förvara batterierna på ett säkert sätt Varning/brandskyddssystemet LED LED-display ingår Service Best.nr Säkerhetsinspektion ION Pro Store 1600117 Utrustningstillbehör Best.nr GSM-modul Vidarebefordran av larm via meddelande till valfri mobiltelefon 38765 Relämodul Potentialfri vidarebefordran av 4 olika larmstatus 38766 Utrustningspaket Material Best.nr 3x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=2.6L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41386 4x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=2.6L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41387 5x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=2.6L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41388 6x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=2.6L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41389 Modell Färg på korpus Färg på dörr Best.nr IO90.195.120.PS.WDC antracit grå RAL 7016 gentiana blå RAL 5010 41429-047 19

20 Säker förvaring av batterier i brandklassat skåp. Enkelt och bekvämt – öppna båda dörrarna samtidigt med bara en hand. Rökdetektorer registrerar även begynnande brand och kan snabbt skicka larm till byggnadens larmcentral. Om din arbetsplats är obemannad skickar de standardmonterade, potentialfria kontakterna omedelbart larm till en uppkopplad larmcentral. Det finns en GSM-modul som tillval. Säker laddning – tack vare högkvalitativa, laddningsuttag monterade invändigt i skåpet. Tack vare en inbyggd transportsockel kan du omedelbart evakuera skåpet och transportera det till en säker plats utomhus. Den automatiska låsmekanismen stänger skåpets dörrar permanent och säkert. ION-LINE | ION-CORE-90 Säker och godkänd utrustning för passiv och aktiv förvaring av litiumjonbatterier Skåpmodeller vid högre säkerhetskrav – så här kan du dra nytta av fördelarna med ION-CORE-90:

• Godkänt i 90 minuter för utvändig brand enligt EN 14470-1. DIN EN 1363-1 • Godkänt i 90 minuter för invändig brand enligt EN 1363-1. • CE-märkt • Upp till 10 års tillverkningsgaranti vid teckande av asecos serviceavtal. 21

22 Modell IO90.195.060.CC.WDC Best.nr 41302-047-41370 Modell IO90.195.060.CC.WDC Best.nr 41302-047-41375 Teknisk data IO90.195.060.CC.WDC Yttre mått B x D x H mm 599 x 615 x 1953 Inre mått B x D x H mm 450 x 522 x 1647 Vikt utan inredning kg 265 Maximal belastning kg 600 Sockel med ingångsbredd mm 526 Sockel med ingångshöjd mm 90 Märkeffekten i eluttagen. Säkring (1-fas) A 13 Effekt i eluttagen (1-fas) kW 2,99 Säkring (2-fas) A 2 x 13 Effekt i eluttagen (2-fas) kW 5,98 Antal uttag per list St 8* Huvudsakliga egenskaper Säker förvaring och laddning av batterier Rökdetektor för branddetektering Inbyggd transportsockel * Minst 3 uttag finns tillgängliga per hyllplan. Varje fack har tillgång till minst 1 eluttag. Service Best.nr Säkerhetsinspektion ION Core Charge 1600119 Utrustningstillbehör Best.nr Nätanslutningskabel 400 V 3-fas, andra egenskaper: se teknisk datatabell 38038 GSM-modul Vidarebefordran av larm via meddelande till valfri mobiltelefon 38765 Utrustningspaket Material Best.nr 4x perforerade hyllplan inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V=1,0L) stålplåt pulverlackerad 41366 7x metallfack med perforerade hyllplan, inkl. uttagslist, 1x bottentråg (V = 1,0 l) stålplåt pulverlackerad 41373 Modell Färg på korpus Färg på dörr Best.nr IO90.195.060.CC.WDC antracit grå RAL 7016 gentiana blå RAL 5010 41302-047 ION-LINE | ION-CORE-90

Modell IO90.195.120.CS.WDC Best.nr 41426-047-41387 Modell IO90.195.120.CS.WDC Best.nr 41426-047-41389 Modell IO90.195.060.CS.WDC Best.nr 41419-047-41363 Teknisk data IO90.195.120.CS.WDC IO90.195.060.CS.WDC Yttre mått B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 Inre mått B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 Vikt utan inredning kg 424 265 Maximal belastning kg 600 600 Sockel med ingångsbredd mm 1120 526 Sockel med ingångshöjd mm 90 90 Huvudsakliga egenskaper Förvara batterierna på ett säkert sätt Rökdetektor för branddetektering Inbyggd transportsockel Service Best.nr Säkerhetsinspektion ION Core Store 1600116 Utrustningstillbehör Skåpets bredd Best.nr Perforerad hylla 1200 41293 Perforerad hylla 600 41313 GSM-modul Vidarebefordran av larm via meddelande till valfri mobiltelefon 38765 IO90.195.060.CS.WDC 3x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=1.0L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41362 4x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=1.0L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41363 5x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=1.0L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41364 6x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=1.0L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41365 Utrustningspaket Material Best.nr IO90.195.120.CS.WDC 3x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=2.6L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41386 4x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=2.6L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41387 5x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=2.6L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41388 6x perforerad hylla, 1x bottentråg (V=2.6L) stålplåt pulverlackerad RAL 7035 41389 Modell Färg på korpus Färg på dörr Best.nr IO90.195.120.CS.WDC antracit grå RAL 7016 gentiana blå RAL 5010 41426-047 IO90.195.060.CS.WDC antracit grå RAL 7016 gentiana blå RAL 5010 41419-047 23

24 Säker laddning – tack vare högkvalitativa, laddningsuttag monterade invändigt i skåpet. Rökdetektorer registrerar även begynnande brand och kan snabbt skicka larm till byggnadens larmcentral. Om din arbetsplats är obemannad skickar de standardmonterade, potentialfria kontakterna omedelbart larm till en uppkopplad larmcentral. Det finns en GSM-modul som tillval. Batteriskåpet kan placeras under arbetsbänkar tack vare sin höjd, 78 cm. Brandsäkra låsta fack minskar risken för spridning av brand på skåpets insida. Du kan avlägsna de låsta facken individuellt i händelse av brand. Skydda dig mot obehörig åtkomst och stöld med den låsbara draglådan. Temperatursensorn registrerar brand i varje låst fack. På så sätt kan larm indikeras och omedelbart förmedlas via LED-indikatorer och akustiska/optiska larm. Den integrerade transportbasen och hjul som tillval gör det enkelt att transportera och omedelbart utrymma till en säker plats utomhus vid skada. ION-LINE | ION-CHARGE-90 Säker och godkänd utrustning för passiv och aktiv förvaring av litiumjonbatterier Skåpmodeller vid högre säkerhetskrav – så här kan du dra nytta av fördelarna med ION-CHARGE-90:

• Godkänt i 90 minuter för utvändig brand enligt EN 14470-1. DIN EN 1363-1 • Godkänt i 90 minuter för invändig brand enligt EN 1363-1. • CE-märkt • Briljanta produkter med särskild tillverkargaranti • Upp till 10 års tillverkningsgaranti vid teckande av asecos serviceavtal. 25

26 Modell IO90.078.059.057.U9.S Best.nr 39354-247-39368 Bilden visar hjul som tillval Modell IO90.078.059.057.U9.S Best.nr 39354-247-39368 Teknisk data IO90.078.059.057.U9.S Yttre mått B x D x H mm 593 x 574 x 780 Inre mått B x D x H mm 470 x 452 x 582 Vikt utan inredning kg 130 Maximal belastning kg 300 Sockel med ingångsbredd mm 548 Sockel med ingångshöjd mm 95 Märkeffekten i eluttagen. Säkring A 16 Effekt max. kW 3,68 Antal uttag per list St 4 * Huvudsakliga egenskaper Säker förvaring och laddning av batterier Perfekt för uppställning under bänk x4 Transportsockeln kan utrustas med hjulställning för enklare hantering * Det finns 4 uttag per utdragbar nivå. Service Best.nr Säkerhetsinspektion ION Core Charge 1600119 Utrustningstillbehör Best.nr Hjulsats för sockel kan endast beställas i kombination med skåpet 39374 GSM-modul Vidarebefordran av larm via meddelande till valfri mobiltelefon 38765 Utrustningspaket Material Best.nr 1x utdragslåda (kapacitet = 50 kg) inkl. uttagslist, 1x 2. utdragshylla (kapacitet = 25 kg) inkl. uttagslist stålplåt pulverlackerad 39368 Modell Färg på korpus Färg på dörr Best.nr IO90.078.059.057.U9.S antracit grå RAL 7016 gentiana blå RAL 5010 39354-247 ION-LINE | ION-CHARGE-90

Modell IO90.195.060.L8.WDC Best.nr 39409-047-39413 Teknisk data IO90.195.060.L8.WDC Yttre mått B x D x H mm 599 x 615 x 1953 Inre mått B x D x H mm 450 x 522 x 1647 Vikt utan inredning kg 265 Maximal belastning kg 600 Sockel med ingångsbredd mm 526 Sockel med ingångshöjd mm 90 Märkeffekten i eluttagen. Säkring (1-fas) A 16 Effekt i eluttagen (1-fas) kW 3,68 Antal uttag per list St 2 * Huvudsakliga egenskaper Säker förvaring och laddning av batterier 2 3 Brandskyddade förvaringsfack Temperatursensor för branddetektering * Varje skåp har tillgång till minst 2 eluttag. Service Best.nr Säkerhetsinspektion ION Core Charge 1600119 Utrustningstillbehör Best.nr GSM-modul Vidarebefordran av larm via meddelande till valfri mobiltelefon 38765 Utrustningspaket Material Best.nr 5x brandisolerat fack inkl. uttagslist 1x bottentråg (V = 2,0 l) stålplåt pulverlackerad 39413 Modell Färg på korpus Färg på dörr Best.nr IO90.195.060.L8.WDC antracit grå RAL 7016 gentiana blå RAL 5010 39409-047 27

28 IO90.195.120.065.WDAC Hyllor/nummer 6 5 4 3 Avstånd  (mm) 250 Avstånd  (mm) 245 300 Avstånd  (mm) 245 295 380 Avstånd  (mm) 245 295 375 515 Avstånd  (mm) 245 295 375 510 Avstånd  (mm) 245 295 375 510 3 2 1 IO90.195.120.XX.WDC Hyllor/nummer 6 5 4 3 Avstånd  (mm) 240 Avstånd  (mm) 235 305 Avstånd  (mm) 235 300 435 Avstånd  (mm) 235 300 360 500 Avstånd  (mm) 235 300 360 520 Avstånd  (mm) 235 300 360 520 3 2 1 IO90.195.60.XX.WDC Hyllor/nummer 6 5 4 3 Avstånd  (mm) 240 Avstånd  (mm) 235 305 Avstånd  (mm) 235 300 435 Avstånd  (mm) 235 300 360 500 Avstånd  (mm) 235 300 360 520 Avstånd  (mm) 235 300 360 520 3 2 1 Inställningshöjder

1229 1009 89° 89° Öppning för frånluft Inspektionslucka, under den en tilluftslucka med tryckavlastning IO90.195.120.065.WDAC 1167 966 89° 89° 156 Frisk luft IO90.195.120.PC.WDC 884 1167 156 156 (155) 966 89° 89° Frisk luft Frånluft Ø 75 IO90.195.120.PS.WDC 290 1129 156 (155) 90° Frisk luft Frånluft Ø 75 IO90.195.060.CC.WDC IO90.195.060.CS.WDC 884 1167 156 156 (155) 966 89° 89° Frisk luft Frånluft Ø 75 IO90.195.120.CS.WDC 290 1129 156 (155) 90° Frisk luft Frånluft Ø 75 IO90.195.060.L8.WDC 290 151 Fläkt för utgående luft Frisk luft Möjlighet till jordning IO90.078.059.057.U9.S 29 Toppvy

30 Service och underhåll För trygghet och säkerhet- förebyggande säkerhetsinspektion Verksamheten är ansvarig för sina anställdas säkerhet och det är därför viktigt att all säkerhetsutrustning kontrolleras och underhålls löpande, samt att detta dokumenteras på korrekt sätt. Genom att anlita asecos certifierade servicetekniker för årliga säkerhetsinspektioner får ni en korrekt utförd kontroll enligt tillverkarens rekommendation, erhåller testprotokoll för egen dokumentation, samt möjlighet för förlängd tillverkningsgaranti upp till 10 år. Vårt förslag - skräddarsytt efter dina individuella behov: KOMPROMISSA INTE NÄR DET KOMMER TILL SÄKERHET Regelbunden inspektion enligt EG-direktiv 89/391/EEG Inspektion • Visuell inspektion inklusive ventilationstest • Felsökning/analys • Kontroll av lagrade varor, kontroll av märkning, kontroll av dokumen- tationen, installationsvillkor mm Omedelbart underhåll • Åtgärder för att fördröja slitage • Funktionstest • Återkoppling av utfört underhållsarbete Omedelbar reparation • Omedelbar reparation i 98% av fallen för tillverkade produkter Registrering i asecos servicebok / uppdatering av inspektionsetiketten / serviceprotokoll BASIC Säkerhetsinspektion 1 års garanti för de tjänster som tillhandahålls

31

www.asecos.se Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel, produktändringar p.g.a. teknisk vidareutveckling och modellbyten. © asecos GmbH 06/2024 For all other countries please contact asecos Headquarters in Germany. Mått, vikter och illustrationer Tekniska data, t.ex. mått och vikter, som anges i katalogen är ungefärliga värden. Illustrationer kan innehålla specialutrustning. Produkter levereras utan dekormaterial. Pris- och leveransinformation Kontakta din återförsäljare/detaljist för att få bindande prisuppgifter och leveranstider. Tullavgifter/dokumentadministration Om landsspecifika extrakostnader uppstår för en beställning (t.ex. tullbekräftelse, expressleverans av dokument, verifieringar från handelskammare (IHK) etc.), debiteras sådana avgifter i enlighet därmed. Övrig information Vi vill även hänvisa till de allmänna villkoren och bestämmelserna från asecos GmbH på www.asecos.se samt villkoren och bestämmelserna från din specialiserade återförsäljare. asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16–18 DE-63584 Gründau +49 6051 92200 +49 6051 922010 info@asecos.com asecos Ltd. Safety and Environmental Protection Profile House Stores Road Derby, Derbyshire DE21 4BD +44 1332 415933 info@asecos.co.uk asecos S.L. Seguridad y Protección del Medio Ambiente C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, planta 7, oficinas 75-77 ES-08130 – Santa Perpètua de Mogoda Barcelona +34 935 745911 +34 935 745912 info@asecos.es Asecos BV Veiligheid en milieubescherming Christiaan Huijgensweg 4 NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn +31 172 506476 +31 172 506541 info@asecos.nl asecos Safety and Environmental Protection Inc. c/o Schumann Burghart LLP 1500 Broadway, Suite 1902 NYC 10036, New York, USA +1 (917) 362 5014 +49 6051 922010 info@asecos.com asecos Schweiz AG Sicherheit und Umweltschutz Gewerbe Brunnmatt 5 CH-6264 Pfa nau +41 62 754 04 57 +41 62 754 04 58 info@asecos.ch asecos SARL Sécurité et protection de l’environnement 7 rue du Pré Chaudron FR-57070 Metz +33 3 87 78 62 80 info@asecos.fr asecos AB Säkerhet och miljöskydd Skyttelgatan 23 753 42 Uppsala +46 18 34 95 55 info@asecos.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=