asecos ION-LINE: Veilige oplossingen voor actieve en passieve opslag

LITHIUM BATTERIJEN NIET ZO ONSCHULDIG ALS ZE LIJKEN ››› brandgevaarlijk: opslag en opladen van batterijen ››› rondom beschermd: meer zekerheid met ION-LINE brandveiligheidsopslagkasten

Lithium-ion batterijen Om de verzekeringsdekking te behouden, moeten bestuurders nu actie ondernemen en een geschikte opslag- en laadoplossing voor lithium-ion batterijen vinden. Zij zijn verantwoordelijk voor 1. hun werknemers en zijn verplicht de Arbowet na te leven. 2. de financiële schade bij brand. Als brandbeveiligingsmaatregelen onvoldoende worden genomen, bent u persoonlijk aansprakelijk. Materiële schade, eventuele schade aan aangrenzende objecten en eventueel de kosten voor grootschalige evacuatie maatregelen worden hierin meegenomen. Daarbovenop dient u ook rekening te houden met de informatie die de fabrikant verstrekt over de opslag ervan. Met de verschillende modellenuit de ION-LINE serie van asecos en een alarmdoormelding voldoet u aan de eisen van verzekeraars en verenigingen. Dankzij de verschillende modellen krijgt u een veilige opslag- en oplaadoplossing voor uw batterijen, die eenvoudig in uw pand kan worden geïntegreerd - daardoor is er geen tijdrovende en dure verbouwing nodig. Onderneem nu actie en neem geen onnodige risico’s. Onze specialisten helpen u graag verder en voeren een risicoanalyse voor uw pand uit. Samen vinden we de juiste oplossing en realiseren concreet: 4behoud van uw verzekeringsdekking in geval van brand 4minimalisering van het risico op schade aan eigendommen en personen U kunt uw asecos-specialisten telefonisch bereiken op +31 (0) 172 506476 of per e-mail naar sales@asecos.nl VAKKENNIS LITHIUM-ION BATTERIJEN Gevallen van wekelijks optredende schade en talloze schadepatronen hebben aangetoond dat het zonder toezicht opladen en opslaan van lithium-ion accu’s – bijvoorbeeld ‘s nachts – grote risico’s en gevaren met zich mee brengt. Mensen die in ziekenhuizen worden opgenomen met rookvergiftiging en brandwonden en hoge materiële schade tot wel € 500.000, wat leidt tot de financiële ondergang van bedrijven en organisaties. Dit zijn de trieste en schrijnende gevolgen van het onjuist opslaan en opladen van batterijen. Lithium-ion batterijen vormen een groot risico op brand en uit elkaar spatten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen beschadigde batterijen spontaan ontbranden of instabiel worden en bij verhitting exploderen. Volgens de ADR* richtlijnen zijn lithium-ion batterijen duidelijk geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moeten dienovereenkomstig worden behandeld. Eenduidige, wettelijke eisen voor de opslag van deze gevaarlijke stoffen zijn door de wetgevende instanties nog niet opgesteld. Dat tal van verzekeringsmaatschappijen en verenigingen duidelijke richtlijnen hebben opgenomen in hun polisvoorwaarden, toont de dringende noodzaak om tot actie over te gaan. Batterijen met een gemiddeld prestatievermogen moeten volgens de verzekeraar ruimtelijk of structureel brandwerend gescheiden worden van andere ruimtes. Bij het buiten opslaan van defecte batterijen is een ruimtelijke scheiding alleen mogelijk als een veiligheidsafstand van 10 m tot andere gebouwen gerealiseerd kan worden. *ADR = "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", in het Nederlands: "pan-Europese verdrag betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg"

3

4 Lithium-ion batterijen "Met het oog op effectieve schadepreventie bij gebruik van lithium-ion batterijen zijn conventionele beveiligingsconcepten met klassieke maatregelen die zich hebben bewezen bij de productie, hantering en opslag van brandbare stoffen zeer geschikt." Lithium-ion batterijen - brandgevaar en veiligheidsrisico’s Dr. Michael Buser, Dr. Jochen Mähliß "We adviseren klanten ombatterijenop te bergen in kasten voor gevaarlijke stoffen." Assuradeur van een vastgoedverzekeringsmaatschappij "Een opslagvoorziening met batterijen van gemiddeld vermogen moeten ruimtelijk (minimaal 5 mtr.) of bouwtechnisch brandwerend van andere opslagvoorzieningen worden gescheiden." Publicatie VdS 3103: 2019-06 (03) Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V, Hrsg. gepubliceerd door VdS Schadenverhütung GmbH “De VdS-voorlichtingscirculaire is een zeer goede implementatiegids. Geen enkele verzekeraar zal zich verzetten tegen of meer eisen stellen dan de VdS adviseert." Duitse opstalverzekering LITHIUM-ION BATTERIJEN NIET ZO ONSCHULDIG ALS ZE LIJKEN Door het steeds toenemende gebruik van lithium-ion batterijen in het bedrijfsleven en de particuliere sector, nemen ook de gevaren van opslag en vooral bij het opladen van deze batterijen toe. Het is daarom van groot belang voor schadeverzekeraars dat beschikbare beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld brandveiligheidsopslagkasten type 90) worden gebruikt om risico’s te minimaliseren en zo schade te voorkomen. De aanbevelingen van verzekeraars voor het gebruik van brandveiligheidsopslagkasten zijn duidelijk: "Lithium-ion batterijen moeten in principe worden beschouwd als gevaarlijke stoffen." Publicatie VdS 3103: 2016-05 (02) Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V, Hrsg. gepubliceerd door VdS Schadenverhütung GmbH “(...) wordt over het algemeen aanbevolen, opslag en opladen van lithium-ion batterijen uitsluitend in brandwerend gescheiden opslagvoorzieningen toe te staan of met inachtneming van een passende veiligheidsafstand. Gebaseerd op ervaringen van vele schadegevallen heeft zich hier internationaal een norm van 90 minuten brandwerendheid (...) of een veiligheidsafstand van minimaal 20 meter gevormd.” Lithium-ion batterijen - brandgevaar en veiligheidsrisico’s dr. Michael Buser, dr. Jochen Mähliß

5

6 Lithium-ion batterijen DE GEVAREN VAN EEN THERMAL RUNAWAY MAX. TOEGESTANE TEMPERATUUR temperatuur ELEKTROLYT BEGINT TE VERDAMPEN SHUT DOWN separator verweekt, ondoordringbaar voor lithium-ionen SEPARATOR SMELT interne kortsluiting EXOTHERME REACTIE THERMAL RUNAWAY onvermijdelijke temperatuurstijging van meer dan 600 C Lithium-ion-batterijen kunnen brand veroorzaken. Oorzaken hiervoor zijn: Mechanische beschadiging Diepontlading Thermische overbelasting Elektrische overbelasting in combinatie met de hoge energie dichtheid van de batterij instabiele cel door externe warmte - of energiebronnen bij het laden en ontladen Bij normaal gebruik worden lithium-ion batterijen als veilig beschouwd. Volgens VDE is dit echter alleen van toepassing zolang iedereen er goed mee omgaat. Zodra er een technisch defect is of een batterij is beschadigd, kan de situatie snel kritiek worden. De Duitse verzekeringssector (GDV) roept daarom op lithium-ion batterijen te behandelen als een gevaarlijke stof. Het wordt bijzonder gevaarlijk wanneer een lithium-ion batterij zijn opgeslagen energie ongecontroleerd vrijgeeft. Zodra de resulterende warmte het smeltpunt van lithium overschrijdt, leidt dit tot een onbeheersbare kettingreactie, de gevreesde "Thermal Runaway" met als gevolg een explosieve verbranding van de batterij. Dergelijke branden met lithium-ion batterijen zijn moeilijk te beheersen en het vuur verspreidt zich snel. Vaak is het beschermen van de aangrenzende gebieden het enige dat de brandweer kan doen.

7 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BATTERIJEN MET MIDDELGROOT VERMOGEN (volgens VdS 3103: 2019 06 (03)) Bewaar lithium-ion batterijen (opslag en oplading) in een brandveiligheidsopslagkast!  Volg de instructies van de fabrikant op (technische productinformatiebladen).  Voorkom kortsluiting van de accupolen.  Voorkom interne kortsluiting t.g.v. mechanische schade.  Stel de accu niet plotseling of langdurig bloot aan hoge temperaturen of warmtebronnen (dit geldt ook voor direct zonlicht).  Zorg bij opslaglocaties die niet zijn voorzien van een automatisch blussysteem voor een bouwkundige scheiding of voor een fysieke afstand van minstens 2,5 m tot andere brandbare materialen.  Verwijder beschadigde of defecte batterijen uit opslag- en productielocaties en bewaar ze tijdelijk op een veilige afstand of in een d.m.v. brandbeveiliging afgescheiden ruimte tot ze worden afgevoerd.  Sla alleen batterijen op met een testcertificaat volgens UN 38.3 (prototypen uitsluitend bij uitzondering en met risicobeoordeling).  Bewaar ze in aparte brandwerende ruimten of met inachtneming van een veiligheidsafstand (fysieke afstand van ten minste 5 m).  Vermijd gemengde opslag met andere producten die brand versnellen.  Zorg voor bewaking van de opslaglocatie door een geschikt detectiesysteem met aansluiting op een permanent bemande controlepost.  Bij aanwezigheid van automatische brandblusinstallaties: vermeld de specificaties voor geschikte brandblusmiddelen in de technische productinformatiebladen. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN CONCLUSIE

8 ION-LINE DE MODELLEN EN HUN KENMERKEN ULTRA PRO CHARGE PRO STORE Brandwerendheid van buitenaf 3 3 3 Brandwerendheid van binnenuit 3 3 3 GS-gecertificeerde brandwerendheid 3 Opslaan 3 3 3 Opladen 3 3 Evacueerbaar 3 3 3 Rookmelder 3 3 3 Potentiaalvrij alarmcontact 3 3 3 Temperatuursensor 3 3 3 Brandonderdrukkingssysteem 3* 3 3 Rookdicht 3 Alarmdifferentiatie 3 3* 3* Drukontlastingsopening in kastplafond 3 3 3 Afsluitbare vakindeling *optioneel vanaf pagina 14 vanaf pagina 18 vanaf pagina 18 ION-ULTRA-90: Pre-order vanaf februari 2024 Voor een veilige actieve en passieve opslag van lithium-ion batterijen biedt asecos ION-LINE drie verschillende veiligheidsniveaus: CORE: Uitgebreide brandbescherming met het beproefde asecos evacuatie- en alarmdoormeldingsconcept. PRO: Uitgebreide bescherming voor de professionele omgang met lithium-ion batterijen inclusief 3-traps alarm- en actief brandonderdrukkingssysteem. ULTRA: Verbeterde brandbescherming, actief rookgasmanagement en uitgebreide bewaking bieden ook veiligheid in gevoelige ruimtes met de hoogste vereisten.

9 CORE CHARGE CORE STORE CHARGE LOCKER CHARGE UB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3* 3 vanaf pagina 28 vanaf pagina 28 vanaf pagina 22 vanaf pagina 22 Ongeacht voor welk veiligheidsniveau u kiest, de basis veiligheidsvoorzieningen zoals brandwerendheid van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, rookdetectie en alarmdoormelding zijn verwerkt in alle kasten van de modellijnen CORE, PRO en ULTRA. Bij de CORE- en PRO-modellen heeft u bovendien altijd de keuze: Wilt u in de kast alleen batterijen opslaan, dan kiest u voor de STORE-variant. Moeten batterijen direct in de kast worden opgeladen, dan kiest u voor de CHARGE-variant.

10 ION-LINE ION-LINE VEILIGHEIDSCONCEPT EXPERT TIP: reageer snel bij brand Met het geïntegreerde 3-traps waarschuwings-/brandonderdrukkingssysteem en rookmelder bieden de kasten een hoge mate van veiligheid bij het opslaan en opladen van lithium-ion batterijen. Een brand in de kast wordt direct herkend en de medewerkers kunnen meteen worden geëvacueerd. De aansluiting op een permanent bemand gebouwbeheersysteem zorgt er ook voor dat opgeleide reddingswerkers • snel gewaarschuwd worden en binnen korte tijd ter plaatse zijn. • na een eerste beoordeling van de situatie direct verdere maatregelen kunnen nemen. • bijvoorbeeld de kast uit het gebouw verwijderen. Dit voorkomt uitbreiding van schade aan gebouwen en mensen. De kasten zijn voorzien van een geïntegreerde transportsokkel om snel verwijderd te kunnen worden. Tijdens het verwijderen wordt een kast automatisch van het stroomnet losgekoppeld. Als de kast dan op een veilige plek buiten het gebouw staat, kunnen reddingswerkers verdere noodzakelijke maatregelen bepalen. Voor een gemakkelijke evacuatie van de brandveiligheidsopslagkasten raden wij daarom een opstelling op de begane grond aan! WAARSCHUWINGSSIGNAAL 1 ALARMNIVEAU 1 ALARMNIVEAU 2 GEBEURTENIS • Als de binnentemperatuur boven de 50 °C komt, geeft het waarschuwings-/brandonderdrukkingssysteem een waarschuwingssignaal af aan de BMC. Mogelijke oorzaken: • temperatuurstijging door het opladen van batterijen • uitval van het ventilatiesysteem • Rookmelder detecteert beginnende rookontwikkeling Mogelijke oorzaken: • Rookmelding zonder gelijktijdige temperatuurstijging • Alarmniveau 1 wordt geactiveerd • Binnenruimtetemperatuur >70 °C Mogelijke oorzaken: • Uitbraak van brand REACTIES VANUIT HET SYSTEEM CORE • Akoestische signalering met gemiddeld tooninterval • Het potentiaalvrij alarmcontact stuurt een alarm door PRO • De waarschuwingslamp (rode led) wordt geactiveerd en brandt permanent, de functieaanduiding (led groen) gaat uit • Alarm wordt geactiveerd met een langzaam tooninterval • De stroomtoevoer naar de stopcontacten wordt uitgeschakeld • Het potentiaalvrij alarmcontact stuurt een alarm door • De waarschuwingslamp (rode led) wordt geactiveerd en brandt permanent, de functieaanduiding (led groen) gaat uit • Alarm wordt geactiveerd met een gemiddeld tooninterval • Het potentiaalvrij alarmcontact stuurt een alarm door In het model PRO CHARGE • Uitschakeling van de mechanische ventilatie en stopcontacten • De waarschuwingslamp (rode led) schakelt van continu branden over naar knipperen • het alarm schakelt naar een snel tooninterval • Het brandonderdrukkingssysteem wordt geactiveerd In het model PRO CHARGE • Uitschakeling van de mechanische ventilatie en stopcontacten ULTRA • De functieaanduiding wisselt van groen naar knipperend geel • Alarm wordt geactiveerd met een langzaam tooninterval • De ventilator verhoogt gedurende korte tijd in toerental • De stopcontacten worden uitgeschakeld • Het potentiaalvrij alarmcontact stuurt een alarm door • De functieaanduiding knippert rood • Alarm wordt geactiveerd met een snel tooninterval • De ventilatiekleppen sluiten • De ventilator en de stopcontacten worden uitgeschakeld • Het potentiaalvrij alarmcontact stuurt een alarm door • De functieaanduiding knippert rood • Alarm wordt geactiveerd met een snel tooninterval • De ventilatiekleppen sluiten zich • De ventilator en de stopcontacten worden uitgeschakeld • Het potentiaalvrije alarmcontact stuurt een alarm door • Het optionele brandonderdrukkingssysteem wordt geactiveerd TE NEMEN MAATREGELEN Een onmiddellijke inspectie van het systeem door bedrijfsintern gekwalificeerd personeel kan worden uitgevoerd om vervolgens - indien nodig - verdere noodzakelijke maatregelen te nemen. Als de interne temperatuur weer onder de 50°C zakt, gaat het systeem terug naar normaal bedrijf en worden de optische en akoestische signalen uitgeschakeld. • Een onmiddellijke inspectie van het systeem door gekwalificeerd personeel (bijv. brandweer) kan worden uitgevoerd om vervolgens - indien nodig - verdere noodzakelijke maatregelen te nemen. Als de rookmelder geen rookontwikkeling meer binnenin de kast detecteert, kan het systeem door kortstondig uitschakelen van de netspanning weer in normaal bedrijf worden teruggezet. Het gehele systeem kan alleen door geautoriseerde asecos-servicetechnici worden beoordeeld en - indien mogelijk - door asecos weer in normaal bedrijf teruggezet worden.

11 ALARMDOORMELDING GEMAKKELIJK GEMAAKT MET ONZE OPTIONELE MODULES uitbreidingsoptie 1: relaismodule (optioneel verkrijgbaar) voor alarmdifferentiatie in 4 niveaus uitbreidingsoptie 2: telecommunicatiemodule (optioneel verkrijgbaar) voor alarmdoormelding via het mobiele netwerk standaard uitrusting: potentiaalvrij alarmcontact meldt een collectief alarm controlecentrum of permanent bemande post (intern of extern) max. 5 vrij te kiezen telefoonnummers Alarmdoormelding – deze mogelijkheden zijn er: Wanneer een kast onbeheerd is, vooral ‘s nachts of in het weekeinde, is de doormelding van een alarm bij een calamiteit van essentieel belang. Het is de enige manier om schade snel te identificeren en tegenmaatregelen te nemen. Aanbeveling van de fabrikant & standaarduitrusting: POTENTIAALVRIJ ALARMCONTACT Alle ION-LINE kasten zijn af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij alarmcontact voor de lokale alarmdoormelding. De aansluiting van dit contact op een permanent bemand controlecentrum (intern of extern) verdient de voorkeur als betrouwbare vorm van alarmdoormelding. Alternatief of als uitbreiding kunnen optionele modules worden aangeschaft. uitbreidingsoptie 1: RELAISMODULE Door voor deze optie te kiezen, kiest u voor alarmdifferentiatie in plaats van een collectief alarm. De module kan eenvoudig door de gebruiker zelf worden aangesloten middels een stekkerverbinding (ook geschikt om achteraf te monteren) en kan onderscheid maken tussen vier verschillende waarschuwings- en alarmniveaus: 1. waarschuwingsbericht wanneer de temperatuur in de kast hoger is dan 50 °C 2. alarmniveau 1 (zie pagina 10) 3. alarmniveau 2 (zie pagina 10) 4. stroomstoring/stroomuitval Deze worden via potentiaalvrije alarmcontacten doorgegeven aan een BMC. Door de alarmmeldingen duidelijk te onderscheiden, kunt u optimaal tegenmaatregelen initiëren, die op de alarmmelding van toepassing zijn. De relaismodule is geschikt voor de PRO modellen van de ION-LINE. Bestelnr. 38766 uitbreidingsoptie 2: TELECOMMUNICATIEMODULE De module biedt de mogelijkheid om alarmen door te sturen via het mobiele netwerk in de vorm van sms/oproepen en is daarom bijzonder geschikt voor bedrijven en instellingen zonder centraal gebouwbeheersysteem. Bij een calamiteit worden direct één of meerdere aangewezen contactpersonen gealarmeerd. De module kan eenvoudig zelf door de gebruiker worden aangesloten middels een stekkerverbinding (ook geschikt om achteraf te monteren) en biedt de volgende functies: 1. vijf vrij programmeerbare telefoonnummers 2. vrij configureerbare berichtteksten 3. collectieve alarmmelding in geval van potentieel gevaar of bij stroomuitval Voor de inbedrijfstelling van de module is een M2M simkaart nodig, die gelijktijdig kan worden meebesteld of door de gebruiker zelf kan worden aangeleverd. De door ons meegeleverde M2M simkaart dient vooraf via een online portal te worden geactiveerd. Een goede en stabiele verbinding met het mobiele netwerk is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het signaal kan worden overgedragen. De telecommunicatiemodule is voor alle ION-LINE modellen geschikt. Bestelnr. 38765

12 Meer over de GS-test voor lithium-ion kasten vindt u in de gratis brochure “Veiligheid met verzegeld document”, die u kunt aanvragen op www.asecos.com. ION-LINE ULTRA Veiligheid met verzegeld document De ION-LINE ULTRA is getest en gecertificeerd conform het GS beginsel EK5/AK4 22-01voor de testen en certificering van brandveiligheidsopslagkasten voor de actieve en passieve opslag van lithium-ion accu’s. Om het GS-certificaat te krijgen, moest de ION-LINE ULTRA brandveiligheidsopslagkast omvangrijke controles en testen doorlopen. Alle controles voldoen aan de Europese eisen wat betreft de veiligheid van producten. ION-LINE ULTRA: in Duitsland getest - in heel Europa veilig.

13

14 Bodemopvangbak voor het opvangen van eventuele lekkages die kunnen ontstaan door brandende batterijen. ION-LINE | ION-ULTRA-90 Veilige passieve en actieve opslag van lithium-ion batterijen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften Dankzij de geïntegreerde transportsokkel kan de kast bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het bedrijf naar een veilige plek worden gebracht. GS-gecertificeerde brandwerendheid conform GS-testprincipe EK5/AK4 22-01. Rookdichte kastconstructie met drukontlastingsopening in het plafondgedeelte van de kast en zelfsluitende, automatisch vergrendelende deuren. LED-functieaanduiding met visueel en akoestisch alarm voor snelle detectie van een noodsituatie zonder de kastdeuren te hoeven openen. Optioneel verkrijgbaar met brandonderdrukkingssysteem, dat automatisch wordt geactiveerd in geval van brand in de kast. In het plafondgedeelte geïntegreerde ontluchting ter vermijding van warmte- cumulatie tijdens het accu laadproces. Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij alarmcontact voor een dringend aanbevolen alarmdoormelding. De kast kan onderscheid maken tussen verschillende alarmtoestanden en deze doorgeven. Optioneel verkrijgbaar met telecommunicatiemodule. Uitgerust met in hoogte verstelbare planken (draagvermogen 75 kg) als opslagniveaus. Geperforeerde uitvoering ter vermijding van warmtecumulatie bij het laadproces. Rookmelder en twee temperatuursensoren voor branddetectie en doormelding van het alarm naar het gebouwbeheersysteem.

15 • 90 minuten brandwerend (type 90), typegetest conform EN 14470-1 DIN EN 1363-1 • brandwerendheid van 90 minuten van binnen naar buiten, conform EN 1363-1 EK5 / AK4 – ProdSG • GS gecertificeerd (document EK5/AK4 0910, ProdSG) • CE-conform ION-ULTRA-90: Pre-order vanaf februari 2024

ULTRA 16 Model IO90.195.120.065.WDAC Bestelnr. 40559-053-41102 Illustratie toont optionele accessoires Model IO90.195.120.065.WDAC Bestelnr. 40559-053-40921 Illustratie toont optionele accessoires Model IO90.195.120.065.WDAC Bestelnr. 40559-047-40884 Illustratie toont optionele accessoires Technische gegevens IO90.195.120.065.WDAC Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 650 x 1953 Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 565 x 1643 Gewicht zonder binnenuitrusting kg 550 Maximale belasting kg 600 Inrijbreedte transportsokkel mm 1120 Inrijhoogte transportsokkel mm 90 Totale vermogen van de wandcontactdozen Zekering (1 fase) A 16 Maximaal vermogen (1 fase) kW 3,68 Zekering (3 fasen) A 3 x 16 Maximaal vermogen (3 fasen) kW 11,04 Belangrijkste eigenschappen Batterijen veilig opslaan en opladen LED + Geïntegreerd waarschuwingssysteem incl. LED-display Optioneel: brandonderdrukkingssysteem Toebehoren Bestelnr. Telecommunicatiemodule Alarmdoormelding naar een mobiele telefoon naar keuze 38765 Aansluitkabel 400 V (alleen te bestellen met kast) 3-fasen, voor meer eigenschappen zie tabel met technische gegevens 38038 Brandonderdrukkingssysteem met beschermingsbeugel 40941 Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr. randaarde pinaarde 3x geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=2,85L) plaatstaal met epoxy coating 40878 40884 4x geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=2,85L) plaatstaal met epoxy coating 41102 41103 5x geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=2,85L) plaatstaal met epoxy coating 41106 41107 6x geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=2,85L) plaatstaal met epoxy coating 40921 41110 Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr. IO90.195.120.065.WDAC antracietgrijs RAL 7016 gentiaanblauw RAL 5010 40559-047 antracietgrijs RAL 7016 40559-053 ION-LINE | ION-ULTRA-90

17 ION-ULTRA-90: Pre-order vanaf februari 2024

18 LED-functieaanduiding met visueel en akoestisch alarm voor snelle detectie van een noodsituatie zonder de kastdeuren te hoeven openen. Geïntegreerd brandonderdrukkingssysteem, dat automatisch wordt geactiveerd in geval van brand in de kast. Ingebouwde rookmelder en temperatuursensor voor branddetectie en doorsturen van een alarm naar het gebouwbeheersysteem. Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij alarmcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. Optioneel leverbaar met relaismodule of telecommunicatiemodule voor alarmdoormelding. Ventilatieopzetunit om warmtecumulatie tijdens het opladen van batterijen te voorkomen. Gemakkelijk opslaan en uitnemen - open twee kastdeuren tegelijkertijd met slechts één hand. Veilig opladen van batterijen binnenin een brandwerende opslagkast via hoogwaardige, gebruiksklare geaarde stopcontacten. Permanente vergrendeling van de deuren door middel van een automatische 2-puntsvergrendeling. Dankzij de geïntegreerde transportsokkel kan de kast bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het bedrijf naar een veilige plek worden gebracht. ION-LINE | ION-PRO-90 Veilige passieve en actieve opslag van lithium-ion batterijen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

• 90 minuten brandwerend (type 90), typegetest conform EN 14470-1 DIN EN 1363-1 • brandwerendheid van 90 minuten van binnen naar buiten, conform EN 1363-1 • CE-conform 10 jaar garantie • Uitstekende producten met speciale fabrieksgarantie • Uitgebreide fabrieksgarantie tot tien jaar in combinatie met een asecos-servicecontract huur • Huren in plaats van kopen? Alle modellen van de ION-LINE zijn beschikbaar als verhuurconcept. 19

20 Model IO90.195.120.PC.WDC Bestelnr. 41269-047-41408 Model IO90.195.120.PC.WDC Bestelnr. 41269-047-41409 Service en onderhoud Bestelnr. Serviceabonnement ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 Serviceabonnement ION-veiligheidskast met abonnement op asecos portal alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 Toebehoren Bestelnr. Telecommunicatiemodule Alarmdoormelding naar een mobiele telefoon naar keuze 38765 Aansluitkabel 400 V (alleen te bestellen met kast) 3-fasen, voor meer eigenschappen zie tabel met technische gegevens 38038 Relaismodule potentiaalvrije doormelding van 4 verschillende alarmcondities 38766 Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr. randaarde pinaarde 3x geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=2,6L) plaatstaal met epoxy coating 41391 41407 4x geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=2,6L) plaatstaal met epoxy coating 41392 41408 5x geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=2,6L) plaatstaal met epoxy coating 41393 41409 6x geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=2,6L) plaatstaal met epoxy coating 41394 41410 Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr. IO90.195.120.PC.WDC antracietgrijs RAL 7016 gentiaanblauw RAL 5010 41269-047 ION-LINE | ION-PRO-90 Technische gegevens IO90.195.120.PC.WDC Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 2224 Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 Gewicht zonder binnenuitrusting kg 424 Maximale belasting kg 600 Inrijbreedte transportsokkel mm 1120 Inrijhoogte transportsokkel mm 90 Totale vermogen van de wandcontactdozen Zekering (1 fase) A 16 Maximaal vermogen (1 fase) kW 3,68 Zekering (3 fasen) A 3 x 16 Maximaal vermogen (3 fasen) kW 11,04 Belangrijkste eigenschappen Batterijen veilig opslaan en opladen Waarschuwings-/brandonderdrukkingssysteem LED + Ventilatie-opzetunit en LED-display inbegrepen

Model IO90.195.120.PS.WDC Bestelnr. 41429-047-41388 Model IO90.195.120.PS.WDC Bestelnr. 41429-047-41389 Service en onderhoud Bestelnr. Serviceabonnement ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 Serviceabonnement ION-veiligheidskast met abonnement op asecos portal alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 Toebehoren Bestelnr. Telecommunicatiemodule Alarmdoormelding naar een mobiele telefoon naar keuze 38765 Relaismodule potentiaalvrije doormelding van 4 verschillende alarmcondities 38766 Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr. 3x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=2.6L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41386 4x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=2.6L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41387 5x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=2.6L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41388 6x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=2.6L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41389 Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr. IO90.195.120.PS.WDC antracietgrijs RAL 7016 gentiaanblauw RAL 5010 41429-047 21 Technische gegevens IO90.195.120.PS.WDC Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 Gewicht zonder binnenuitrusting kg 424 Maximale belasting kg 600 Inrijbreedte transportsokkel mm 1120 Inrijhoogte transportsokkel mm 90 Belangrijkste eigenschappen Batterijen veilig opslaan Waarschuwings-/brandonderdrukkingssysteem LED Inclusief LED-display

22 Veilig opslaan van batterijen binnenin een brandwerende opslagkast. Gemakkelijk opslaan en uitnemen - open twee kastdeuren tegelijkertijd met slechts één hand. Ingebouwde rookmelder voor branddetectie en doormelding van het alarm naar het gebouwbeheersysteem. Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij alarmcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. Optioneel verkrijgbaar met een telecommunicatiemodule voor het doorsturen van een alarmmelding. Veilig opladen van batterijen binnenin een brandwerende opslagkast via hoogwaardige, gebruiksklare geaarde stopcontacten. Dankzij de geïntegreerde transportsokkel kan de kast bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het bedrijf naar een veilige plek worden gebracht. Permanente vergrendeling van de deuren door middel van een automatische 2-puntsvergrendeling. ION-LINE | ION-CORE-90 Veilige passieve en actieve opslag van lithium-ion batterijen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

• 90 minuten brandwerend (type 90), typegetest conform EN 14470-1 DIN EN 1363-1 • brandwerendheid van 90 minuten van binnen naar buiten, conform EN 1363-1 • CE-conform 10 jaar garantie • Uitstekende producten met speciale fabrieksgarantie • Uitgebreide fabrieksgarantie tot tien jaar in combinatie met een asecos-servicecontract huur • Huren in plaats van kopen? Alle modellen van de ION-LINE zijn beschikbaar als verhuurconcept. 23

24 Model IO90.195.060.CC.WDC Bestelnr. 41302-047-41371 Model IO90.195.060.CC.WDC Bestelnr. 41302-047-41376 Technische gegevens IO90.195.060.CC.WDC Uitwendige afmetingen B x D x H mm 599 x 615 x 1953 Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 522 x 1647 Gewicht zonder binnenuitrusting kg 265 Maximale belasting kg 600 Inrijbreedte transportsokkel mm 526 Inrijhoogte transportsokkel mm 90 Totale vermogen van de wandcontactdozen Zekering (1 fase) A 16 Maximaal vermogen (1 fase) kW 3,68 Zekering (2 fasen) A 2 x 16 Maximaal vermogen (2 fasen) kW 7,36 Belangrijkste eigenschappen Batterijen veilig opslaan en opladen Rookmelder voor branddetectie Geïntegreerde transportsokkel Service en onderhoud Bestelnr. Serviceabonnement ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 Serviceabonnement ION-veiligheidskast met abonnement op asecos portal alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 Toebehoren Bestelnr. Aansluitkabel 400 V (alleen te bestellen met kast) 3-fasen, voor meer eigenschappen zie tabel met technische gegevens 38038 Telecommunicatiemodule Alarmdoormelding naar een mobiele telefoon naar keuze 38765 Uitvoering met pinaarde 7x metalen kluisjes met geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=1,0L) plaatstaal met epoxy coating 41376 4x geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=1,0L) plaatstaal met epoxy coating 41371 Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr. Uitvoering met randaarde 4x geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=1,0L) plaatstaal met epoxy coating 41366 7x metalen kluisjes met geperforeerd legbord inclusief wandcontactdozen, 1x bodemopvangbak (V=1,0L) plaatstaal met epoxy coating 41373 Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr. IO90.195.060.CC.WDC antracietgrijs RAL 7016 gentiaanblauw RAL 5010 41302-047 ION-LINE | ION-CORE-90

25 INDIVIDUEEL EN OP MAAT GEMAAKT Met de online tool kunt u uw brandveiligheidsopslagkast individueel samenstellen, inclusief interieur, maatvoering en ontwerp. Het gewenste product wordt vervolgens gevisualiseerd en een offerte kan direct worden aangevraagd. Krijg een overzicht van het uitgebreide asecos assortiment en vind eenvoudig de juiste kast voor uw toepassing. Test de configurator nu op: www.asecos-configurator.com asecos productconfigurator

26 Model IO90.195.120.CS.WDC Bestelnr. 41426-047-41387 Model IO90.195.120.CS.WDC Bestelnr. 41426-047-41389 Model IO90.195.060.CS.WDC Bestelnr. 41419-047-41363 Technische gegevens IO90.195.120.CS.WDC IO90.195.060.CS.WDC Uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 Inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 Gewicht zonder binnenuitrusting kg 424 265 Maximale belasting kg 600 600 Inrijbreedte transportsokkel mm 1120 526 Inrijhoogte transportsokkel mm 90 90 Belangrijkste eigenschappen Batterijen veilig opslaan Rookmelder voor branddetectie Geïntegreerde transportsokkel Service en onderhoud Bestelnr. Serviceabonnement ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 Serviceabonnement ION-veiligheidskast met abonnement op asecos portal alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 Toebehoren Kastbreedte Bestelnr. Geperforeerd legbord 1200 41293 Geperforeerd legbord 600 41313 Telecommunicatiemodule 39221 IO90.195.060.CS.WDC 3x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=1.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41362 4x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=1.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41363 5x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=1.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41364 6x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=1.0L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41365 Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr. IO90.195.120.CS.WDC 3x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=2.6L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41386 4x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=2.6L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41387 5x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=2.6L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41388 6x geperforeerd legbord, 1x bodemopvangbak (V=2.6L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 41389 Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr. IO90.195.120.CS.WDC antracietgrijs RAL 7016 gentiaanblauw RAL 5010 41426-047 IO90.195.060.CS.WDC antracietgrijs RAL 7016 gentiaanblauw RAL 5010 41419-047 ION-LINE | ION-CORE-90

Red paper lithium-ion batterijen BESTEL NU! op www.asecos.nl vraagt u de red paper snel en eenvoudig gratis aan. TOENEMENDE POPULARITEIT, MAAR ONDERSCHATTE RISICO’S. 27 KENNIS UIT DE EERSTE HAND Onze redpaper is uw ideale hulpmiddel voor snelle informatie over lithium-ion accu’s. Op 20 pagina’s heeft Dr. Friedhelm Kring - freelance vakjournalist met focus op milieubescherming en veiligheid op de werkplek - de noodzakelijke specialistische informatie over lithium-ion batterijen en hun gevaren begrijpelijk uitgelegd. Tips, praktijkvoorbeelden en checklists voor de omgang met de moderne gevaarlijke stof lithium-ion accu’s ronden het naslagwerk af.

28 Veilig opladen van batterijen binnenin een brandwerende opslagkast via hoogwaardige, gebruiksklare geaarde stopcontacten. Ingebouwde rookmelder voor branddetectie en doormelding van het alarm naar het gebouwbeheersysteem. Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij alarmcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. Optioneel verkrijgbaar met een telecommunicatiemodule voor het doorsturen van een alarmmelding. De onderbouwkast kan dankzij een hoogte van 78 cm flexibel onder werktafels geplaatst worden. Brandwerende kluisjes voorkomen verspreiding van de brand in de totale binnenruimte van de kast. In het geval van brand hoeft alleen het betreffende kluisje te worden geëvacueerd en vervangen. Afsluitbare schuiflade ter bescherming tegen onbevoegde toegang en diefstal. Ingebouwde temperatuursensor voor branddetectie in ieder kluisje. Noodgevallen worden via een led-functieaanduiding aan en op de kast doorgestuurd als akoestisch en optisch alarm. De geïntegreerde transportsokkel en de optioneel te bestellen wielenset zorgen in geval van een calamiteit voor een onmiddellijke evacuatie naar een veilige plek in de open lucht. Gemakkelijk opslaan en uitnemen - open twee kastdeuren tegelijkertijd met slechts één hand. ION-LINE | ION-CHARGE-90 Veilige passieve en actieve opslag van lithium-ion batterijen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

• 90 minuten brandwerend (type 90), typegetest conform EN 14470-1 DIN EN 1363-1 • brandwerendheid van 90 minuten van binnen naar buiten, conform EN 1363-1 • CE-conform 10 jaar garantie • Uitstekende producten met speciale fabrieksgarantie • Uitgebreide fabrieksgarantie tot tien jaar in combinatie met een asecos-servicecontract huur • Huren in plaats van kopen? Alle modellen van de ION-LINE zijn beschikbaar als verhuurconcept. 29

30 Model IO90.078.059.057.U9.S Bestelnr. 39354-247-39478 Afbeelding toont optionele wielenset Model IO90.078.059.057.U9.S Bestelnr. 39354-247-39368 Technische gegevens IO90.078.059.057.U9.S Uitwendige afmetingen B x D x H mm 593 x 574 x 780 Inwendige afmetingen B x D x H mm 470 x 452 x 582 Gewicht zonder binnenuitrusting kg 130 Maximale belasting kg 300 Inrijbreedte transportsokkel mm 548 Inrijhoogte transportsokkel mm 95 Totale vermogen van de wandcontactdozen Zekering A 16 Maximaal vermogen kW 3,68 Belangrijkste eigenschappen Batterijen veilig opslaan en opladen Perfect voor de opstelling onder werktafels x4 Optioneel verkrijgbaar met wielenset voor de transportsokkel Service en onderhoud Bestelnr. Serviceabonnement ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 Serviceabonnement ION-veiligheidskast met abonnement op asecos portal alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 Toebehoren Bestelnr. Wielenset voor transportsokkel alleen gelijktijdig met kast te bestellen 39374 Telecommunicatiemodule Alarmdoormelding naar een mobiele telefoon naar keuze 38765 Uitvoering met pinaarde 1x schuifladeopvangbak (draaglast 50 kg) incl. wandcontactdoos 1x 2e uitschuifplateau (draaglast 25 kg) incl. wandcontactdoos plaatstaal met epoxy coating 39478 Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr. Uitvoering met randaarde 1x schuifladeopvangbak (draaglast 50 kg) incl. wandcontactdoos 1x 2e uitschuifplateau (draaglast 25 kg) incl. wandcontactdoos plaatstaal met epoxy coating 39368 Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr. IO90.078.059.057.U9.S antracietgrijs RAL 7016 gentiaanblauw RAL 5010 39354-247 ION-LINE | ION-CHARGE-90

Model IO90.195.060.L8.WDC Bestelnr. 39409-047-39413 Technische gegevens IO90.195.060.L8.WDC Uitwendige afmetingen B x D x H mm 599 x 615 x 1953 Inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 522 x 1647 Gewicht zonder binnenuitrusting kg 265 Maximale belasting kg 600 Inrijbreedte transportsokkel mm 526 Inrijhoogte transportsokkel mm 90 Totale vermogen van de wandcontactdozen Zekering (1 fase) A 16 Maximaal vermogen (1 fase) kW 3,68 Belangrijkste eigenschappen Batterijen veilig opslaan en opladen 2 3 Brandwerende kluisjes Temperatuursensor voor branddetectie Service en onderhoud Bestelnr. Serviceabonnement ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 Serviceabonnement ION-veiligheidskast met abonnement op asecos portal alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 Toebehoren Bestelnr. Telecommunicatiemodule Alarmdoormelding naar een mobiele telefoon naar keuze 38765 Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr. 5x brandwerende locker incl. wandcontactdoos met randaarde 1x bodemopvangbak (V = 2,0 ltr.) plaatstaal met epoxy coating 39413 Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr. IO90.195.060.L8.WDC antracietgrijs RAL 7016 gentiaanblauw RAL 5010 39409-047 31

32 IO90.195.120.065.WDAC Legborden / aantal 6 5 4 3 Afstand  (mm) 250 Afstand  (mm) 245 300 Afstand  (mm) 245 295 380 Afstand  (mm) 245 295 375 515 Afstand  (mm) 245 295 375 510 Afstand  (mm) 245 295 375 510 3 2 1 IO90.195.120.XX.WDC Legborden / aantal 6 5 4 3 Afstand  (mm) 240 Afstand  (mm) 235 305 Afstand  (mm) 235 300 435 Afstand  (mm) 235 300 360 500 Afstand  (mm) 235 300 360 520 Afstand  (mm) 235 300 360 520 3 2 1 IO90.195.60.XX.WDC Legborden / aantal 6 5 4 3 Afstand  (mm) 240 Afstand  (mm) 235 305 Afstand  (mm) 235 300 435 Afstand  (mm) 235 300 360 500 Afstand  (mm) 235 300 360 520 Afstand  (mm) 235 300 360 520 3 2 1 Instelhoogtes

290 1129 156 (155) 90° luchttoevoer luchtafvoer Ø75 IO90.195.060.L8.WDC 290 151 actieve afzuigventilator luchttoevoer aardingsmogelijkheid IO90.078.059.057.U9.S 33 Bovenaanzicht 1229 1009 89° 89° Uitlaatluchtopening Inspectieklep, onder luchttoevoerklep met drukontlasting IO90.195.120.065.WDAC 1167 966 89° 89° 156 luchttoevoer IO90.195.120.PC.WDC 884 1167 156 156 (155) 966 89° 89° luchttoevoer luchtafvoer Ø75 IO90.195.120.PS.WDC 290 1129 156 (155) 90° luchttoevoer luchtafvoer Ø75 IO90.195.060.CC.WDC IO90.195.060.CS.WDC 884 1167 156 156 (155) 966 89° 89° luchttoevoer luchtafvoer Ø75 IO90.195.120.CS.WDC

Service en onderhoud SLUIT GEEN COMPROMISSEN ALS HET OP VEILIGHEID AANKOMT! Professioneel onderhoud kan van levensbelang zijn. Onjuist of geen onderhoud aan uw veiligheidsgerelateerde systemen kan vervelende gevolgen hebben: bij schade verliest de beheerder niet alleen de verzekeringsdekking. Er ontstaan enorme, onbeheersbare kosten door bijvoorbeeld stilstand of sluiting. ION-LINE brandveiligheidsopslagkasten gelden als brandbeveiliging en dus als veiligheidssysteem. Volgens het arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.4a moeten deze door een gekwalificeerd persoon vakkundig worden onderhouden en regelmatig op functionaliteit worden gecontroleerd. Vertrouw op de originele service van asecos om de volledige functionaliteit van uw brandveiligheidsopslagkasten te garanderen en uw verzekeringsdekking te behouden. Asecos voert veiligheidstechnische keuringen conform EN 13306:2019 uit, is VCA 2017/6.0 gecertificeerd en al onze servicemonteurs zijn VCA-VOL gekwalificeerde personen en bieden u daarmee rechtszekerheid. Overzicht van onze dienstverlening: service en dienstverlening Een periodieke keuring volgens EG-richtlijnen 89/391/EEG omvat: Inspectie conform EN 13306 • visuele controle incl. luchttechnische meting • foutenanalyse Rechtszekerheid inspectie • wettelijke etikettering, beoordeling van documentatie en installatie voorwaarden Direct onderhoud conform EN 13306 • maatregelen om slijtage te vertragen (preventief onderhoud) • functionele controle • rapportage van de onderhoudswerkzaamheden Onmiddellijke reparatie conform EN 13306 • slijtage onderdelen tot € 5 per gekeurde ION brandveiligheidsopslagkast inbegrepen (brandonderdrukkingssysteem valt hier buiten) • 98% reparatie van eigen producten tijdens onderhoudsbezoek Vermelding in het asecos serviceboekje / keuringssticker / keuringsrapport onderhoudsabonnement ECONOMY COMFORT ECONOMY COMFORT Voor een veilig gebruik van uw LI-ION brandveiligheidsopslagkast(en) is het aan te bevelen jaarlijks een veiligheidstechnische keuring met preventief onderhoud uit te laten voeren. De brandveiligheidsopslagkast wordt op essentiële onderdelen gecontroleerd, het blusonderdrukkingssysteem en een eventueel aanwezige aansluiting op het asecos portal alarmmeldsysteem wordt op het correct functioneren getest. Serviceabonnement ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) Bestelnr. 22-1014 Serviceabonnement ION-veiligheidskast met Bestelnr. 22-1016 aansluiting op asecos portal alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) Een serviceabonnement ION-veiligheidskast met aansluiting op het asecos portal alarmmeldsysteem wordt geleverd inclusief 12 maanden verlenging van het abonnement en gebruik van onze portal. Grote(re) aantallen worden door ons afzonderlijk geoffreerd. Per bezoekadres wordt eenmalig een tarief aan voorrijkosten in rekening gebracht. * bij jaarlijks onderhoud en inspectie door Asecos Vanwege het verhoogd risico aspect bij het opslaan en opladen van lithium-ion batterijen voeren wij enkel veiligheidstechnische keuringen van het type COMFORT uit aan ION brandveiligheidsopslagkasten. Wij geven 1 jaar garantie op de geleverde service en dienstverlening en bij een doorlopend onderhoudsabonnement geven wij tot 10 jaar fabrieksgarantie.* 34

35 VEILIGHEID TE HUUR? GEEN PROBLEEM! U kiest voor het 360° verhuurprogramma en asecos doet de rest. Selecteer eenvoudig uw favoriete kastmodel om te huren. Uw 360° huurcontract is een allround zorgeloos pakket inclusief alle benodigde veiligheidstechnische keuringen en onderhoud reparaties. Als uw behoeften veranderen, kunt u na de minimale huurperiode van 4 jaar uw contract op elk moment opzeggen. ALL-INCLUSIVE – DE DIENSTEN VAN HET ASECOS 360° HUURCONCEPT 3 jaarlijkse veiligheidstechnische keuring van de gehuurde brandveiligheidsopslagkast 3 alle voorrijkosten voor noodzakelijke servicebeurten 3 garantie gedurende de gehele huurperiode 3 alle reparatiekosten inbegrepen 3 retourhalen van de brandveiligheidsopslagkast aan het einde van de huurperiode UW VOORDELEN  geen financieringskosten  geen risico op slijtage  geen kapitaalverbintenis door aankoop  gunstige maandtarieven  automatische afspraakplanning voor veiligheidstechnische keuringen  voorkeursbehandeling bij het toewijzen van servicebeurten Neem voor uw individuele huuraanbod contact met ons op onder het telefoonnummer +31 (0) 172 506476 of via het e-mailadres sales@asecos.nl. Wij kunnen alleen huurprijzen afgeven voor de Benelux.

asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16–18 DE-63584 Gründau +49 6051 92200 +49 6051 922010 info@asecos.com asecos Ltd. Safety and Environmental Protection Profile House Stores Road Derby, Derbyshire DE21 4BD +44 1332 415933 info@asecos.co.uk asecos S.L. Seguridad y Protección del Medio Ambiente C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, planta 7, oficinas 75-77 ES-08130 – Santa Perpètua de Mogoda Barcelona +34 935 745911 +34 935 745912 info@asecos.es Asecos BV Veiligheid en milieubescherming Christiaan Huijgensweg 4 NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn +31 172 506476 +31 172 506541 info@asecos.nl asecos Safety and Environmental Protection Inc. c/o Schumann Burghart LLP 1500 Broadway, Suite 1902 NYC 10036, New York, USA +1 727 251 9491 +49 6051 922010 info@asecos.com asecos Schweiz AG Sicherheit und Umweltschutz Gewerbe Brunnmatt 5 CH-6264 Pfa nau +41 62 754 04 57 +41 62 754 04 58 info@asecos.ch asecos SARL Sécurité et protection de l’environnement 7 rue du Pré Chaudron FR-57070 Metz +33 3 87 78 62 80 info@asecos.fr asecos AB Säkerhet och miljöskydd Skyttelgatan 23 753 42 Uppsala +46 18 34 95 55 info@asecos.se www.asecos.nl Voor eventuele drukfouten, productwijzigingen door technische ontwikkeling of modelwijzigingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. © asecos GmbH 11/2023 For all other countries please contact asecos Headquarters in Germany. COLOFON Afmetingen, gewichten en illustraties Technische gegevens, zoals afmetingen en gewichten die in de catalogus worden getoond, zijn benaderende waarden. Illustraties kunnen speciale uitrusting bevatten. Producten worden geleverd zonder enig decoratiemateriaal. Prijs- en leveringsinformatie Neem contact op met uw respectieve dealer/verkooppartner, om bindende prijsinformatie en levertijden te verkrijgen. Invoerrechten / verzending van documenten Indien er landspecifieke extra kosten ontstaan voor een bestelling (zoals bijvoorbeeld douanebevestiging, expresverzending van documenten, kamer van koophandel (KvK) bevestigingen, enz.), worden de kosten overeenkomstig doorberekend. Overige informatie Verder verwijzen we naar de algemene voorwaarden en bepalingen van Asecos BV www.asecos.nl en de voorwaarden en bepalingen van uw gespecialiseerde dealer.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=