asecos ION-LINE: Veilige oplossingen voor actieve en passieve opslag

LITHIUM BATTERIJEN NIET ZO ONSCHULDIG ALS ZE LIJKEN Veilige oplossingen voor actieve en passieve opslag brandgevaarlijk: opslag en opladen van batterijen rondom beschermd: meer zekerheid met ION-LINE brandveiligheidsopslagkasten

Expertise – lithium-ion batterijen 3 3 Om de verzekeringsdekking te behouden, moeten bestuurders nu actie ondernemen en een geschikte opslag- en laadoplossing voor lithium-ion batterijen vinden. Zij zijn verantwoordelijk voor 1. hun werknemers en zijn verplicht de Arbowet na te leven. 2. de financiële schade bij brand. Als brandbeveiligingsmaatregelen onvoldoende worden genomen, bent u persoonlijk aansprakelijk. Materiële schade, eventuele schade aan aangrenzende objecten een eventueel de kosten voor grootschalige evacuatie maatregelen worden hierin meegenomen. Met de verschillende modellen uit de ION-LINE serie van asecos en een alarmdoormelding voldoet u aan de eisen van verzekeraars en organisaties. Dankzij de verschillende modellen krijgt u een veilige opslag- en oplaadoplossing voor uw batterijen, die eenvoudig in uw pand kan worden geïntegreerd - daardoor is er geen tijdrovende en dure verbouwing nodig. Onderneem nu actie en neem geen onnodige risico's. Onze specialisten helpen u graag verder en voeren een risicoanalyse voor uw pand uit. Samen vinden we de juiste oplossing en realiseren concreet: behoud van uw verzekeringsdekking in geval van brand minimalisering van het risico op schade aan eigendommen en personen Gevallen van wekelijks optredende schade en talloze schadepatronen hebben aangetoond dat het zonder toezicht opladen en opslaan van lithium-ion accu's – bijvoorbeeld 's nachts – grote risico's en gevaren met zich mee brengt. Mensen die in ziekenhuizen worden opgenomen met rookvergiftiging en brandwonden en hoge materiële schade tot wel € 500.000, wat leidt tot de financiële ondergang van bedrijven en organisaties. Dit zijn de trieste en schrijnende gevolgen van het onjuist opslaan en opladen van batterijen. Lithium-ion batterijen vormen een groot risico op brand en uit elkaar spatten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen beschadigde batterijen spontaan ontbranden of instabiel worden en bij verhitting exploderen. Volgens de ADR richtlijnen zijn lithium-ion batterijen duidelijk geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moeten dienovereenkomstig worden behandeld. Eenduidige, wettelijke eisen voor de opslag van deze gevaarlijke stoffen zijn door de wetgevende instanties nog niet opgesteld. Dat tal van verzekeringsmaatschappijen en verenigingen duidelijke richtlijnen hebben opgenomen in hun polisvoorwaarden, toont de dringende noodzaak om over te gaan tot actie. Batterijen met een gemiddeld prestatievermogen moeten volgens de verzekeraar ruimtelijk of structureel brandwerend gescheiden worden van andere ruimtes. Bij het buiten opslaan van defecte batterijen is een ruimtelijke scheiding alleen mogelijk als een veiligheidsafstand van 10 m tot andere gebouwen gerealiseerd kan worden. Daarbovenop dient u ook rekening te houden met de informatie die de fabrikant verstrekt over de opslag ervan. U kunt uw asecosspecialisten telefonisch bereiken op +31 (0) 172 506476 of per e-mail naar info@asecos.nl 2

Expertise – lithium-ion batterijen 3

4 LITHIUM-ION BATTERIJEN – NIET ZO ONSCHULDIG ALS ZE LIJKEN Door het steeds toenemende gebruik van lithium-ion batterijen in het bedrijfsleven en de particuliere sector, nemen ook de gevaren van opslag en vooral bij het opladen van deze batterijen toe. Het is daarom van groot belang voor schadeverzekeraars dat beschikbare beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld brandveiligheidsopslagkasten type 90) worden gebruikt om risico's te minimaliseren en zo schade te voorkomen. De aanbevelingen van verzekeraars voor het gebruik van brandveiligheidsopslagkasten zijn duidelijk: "We adviseren klanten om batterijen op te bergen in kasten voor gevaarlijke stoff en." Assuradeur van een vastgoedverzekeringsmaatschappij "Een opslagvoorziening met batterijen van gemiddeld vermogen moeten ruimtelijk (minimaal 5 mtr.) of bouwtechnisch brandwerend van andere opslagvoorzieningen worden gescheiden." Publicatie VdS 3103: 2019-06 (03) Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V, Hrsg. gepubliceerd door VdS Schadenverhütung GmbH "Met het oog op effectieve schadepreventie bij gebruik van lithium-ion batterijen zijn conventionele beveiligingsconcepten met klassieke maatregelen die zich hebben bewezen bij de productie, hantering en opslag van brandbare stoffen zeer geschikt." Lithium-ion batterijen - brandgevaar en veiligheidsrisico's dr. Michael Buser, dr. Jochen Mähliß “(...) wordt over het algemeen aanbevolen, opslag en opladen van lithium-ion batterijen uitsluitend in brandwerend gescheiden opslagvoorzieningen toe te staan of met inachtneming van een passende veiligheidsafstand. Gebaseerd op ervaringen van vele schadegevallen heeft zich hier internationaal een norm van 90 minuten brandwerendheid (...) of een veiligheidsafstand van minimaal 20 meter gevormd.” Lithium-ion batterijen - brandgevaar en veiligheidsrisico's dr. Michael Buser, dr. Jochen Mähliß “De VdS-voorlichtingscirculaire is een zeer goede implementatiegids. Geen enkele verzekeraar zal zich verzetten tegen of meer eisen stellen dan de VdS adviseert." Duitse opstalverzekering "Lithiumbatterijen moeten in principe worden beschouwd als gevaarlijke stoffen." Publicatie VdS 3103: 2016-05 (02) Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V, Hrsg. gepubliceerd door VdS Schadenverhütung GmbH Expertise – lithium-ion batterijen

5 Voor meer calamiteiten die te maken hebben met lithiumion batterijen kijk op: (Youtube, engelstalig) Expertise – lithium-ion batterijen

6 Bij normaal gebruik worden lithium-ion batterijen als veilig beschouwd. Volgens VDE is dit echter alleen van toepassing zolang iedereen er goed mee omgaat. Zodra er een technisch defect is of een batterij is beschadigd, kan de situatie snel kritiek worden. De Duitse verzekeringssector (GDV) roept daarom op lithium-ion batterijen te behandelen als een gevaarlijke stof. Het wordt bijzonder gevaarlijk wanneer een lithium-ion batterij zijn opgeslagen energie ongecontroleerd vrijgeeft. Zodra de resulterende warmte het smeltpunt van lithium overschrijdt, leidt dit tot een onbeheersbare kettingreactie, de gevreesde "Thermal Runaway" met als gevolg een explosieve verbranding van de batterij. Dergelijke branden met lithium-ion batterijen zijn moeilijk te beheersen en het vuur verspreidt zich snel. Vaak is het beschermen van de aangrenzende gebieden het enige dat de brandweer kan doen. Expertise – lithium-ion batterijen MECHANISCHE BESCHADIGING DIEPONTLADING THERMISCHE OVERBELASTING ELEKTRISCHE OVERBELASTING in combinatie met de hoge energie dichtheid van de batterij instabiele cel door externe warmte- of energiebronnen bij het laden en ontladen Lithium-ion-batterijen kunnen brand veroorzaken. Oorzaken hiervoor zijn: DE GEVAREN VAN EEN THERMAL RUNAWAY THERMAL RUNAWAY onvermijdelijke temperatuurstijging van meer dan 600 ⁰C EXOTHERME REACTIE SEPARATOR SMELT interne kortsluiting SHUT DOWN separator verweekt, ondoordringbaar voor lithium-ionen ELEKTROLYT BEGINT TE VERDAMPEN MAX. TOEGESTANE TEMPERATUUR temperatuur

7 Expertise – veiligheidsvoorschriften Bewaar lithium-ion batterijen (opslag en oplading) in een brandveiligheidsopslagkast! VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BATTERIJEN MET MIDDELGROOT VERMOGEN (volgens VdS 3103: 2019 06 (03))  Volg de instructies van de fabrikant op (technische productinformatiebladen).  Voorkom kortsluiting van de accupolen.  Voorkom interne kortsluiting t.g.v. mechanische schade.  Stel de accu niet plotseling of langdurig bloot aan hoge temperaturen of warmtebronnen (dit geldt ook voor direct zonlicht).  Zorg bij opslaglocaties die niet zijn voorzien van een automatisch blussysteem voor een bouwkundige scheiding of voor een fysieke afstand van minstens 2,5 m tot andere brandbare materialen.  Verwijder beschadigde of defecte batterijen uit opslag- en productielocaties en bewaar ze tijdelijk op een veilige afstand of in een d.m.v. brandbeveiliging afgescheiden ruimte tot ze worden afgevoerd.  Sla alleen batterijen op met een testcertificaat volgens UN 38.3 (prototypen uitsluitend bij uitzondering en met risicobeoordeling).  Bewaar ze in aparte brandwerende ruimten of met inachtneming van een veiligheidsafstand (fysieke afstand van ten minste 5 m).  Vermijd gemengde opslag met andere producten die brand versnellen.  Bewaking van de opslagruimte door een geschikt sensorsysteem met aansluiting op een permanent bemande controlepost.  Bij aanwezigheid van automatische brandblusinstallaties: vermeld de specificaties voor geschikte brandblusmiddelen in de technische productinformatiebladen. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN CONCLUSIE

8 DE MODELLEN EN HUN KENMERKEN ION-LINE in één oogopslag BATTERY CHARGE PRO BATTERY CHARGE BATTERY CHARGE LOCKER Brandwerend van buitenaf (type 90) 3 3 3 Brandwerend van binnenuit 3 3 3 Opslaan 3 3 3 Opladen 3 3 3 Geaarde stopcontacten voor aansluiting oplaadapparaten 3 3 3 Potentiaalvrij schakelcontact t.b.v. alarmdoormelding 3 3 3 Waarschuwings-/brandonderdrukkingssysteem 3 3 3 Afsluitbare vakindeling 3 Geïntegreerde mechanische afzuiging 3 Flexibele plaatsing onder werktafels of -banken model vanaf blz. 12 model vanaf blz. 16 model vanaf blz. 12 ACTIEVE OPSLAG Bij actieve opslag worden lithium-ion batterijen of accupacks met behulp van een oplader in de kast geladen of gedeeltelijk ontladen (60-70%). Bij het opladen van een lithium-ion batterij wordt warmte gegenereerd. Als deze warmte in hitte verandert, kan er brand ontstaan, bijvoorbeeld als de lithium-ion batterij, de lader of de aansluitkabel defect is. Een andere hoge risicofactor is de Thermal Runaway van lithium-ion batterijen, die o.a. veroorzaakt wordt door interne kortsluitingen. CONCLUSIE: Het risico neemt toe zodra lithium-ion batterijen buiten werktijd onbeheerd worden opgeladen. We raden aan actieve opslag in een asecos brandveiligheidsopslagkast te laten plaatsvinden. Bij het opslaan van lithium-ion batterijen kan onderscheid worden gemaakt tussen passieve en actieve opslag: ION-CHARGE-90

9 ION-LINE in één oogopslag BATTERY CHARGE UB BATTERY STORE PRO BATTERY STORE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 model vanaf blz. 20 model vanaf blz. 24 model vanaf blz. 24 PASSIEVE OPSLAG Bij passieve opslag worden nieuwe of gebruikte lithium-ion batterijen voor een bepaalde tijd opgeslagen. TIP: We raden aan om nieuwe en gebruikte lithium-ion batterijen apart (per opslagniveau) op te bergen in een BATTERY STORE of BATTERY STORE PRO brandveiligheidsopslagkast. ION-STORE-90 3incl. waarschuwings- en brandonderdrukkingssysteem 3incl. waarschuwingssysteem

10 ! ION-LINE PRO VEILIGHEIDSCONCEPT Met het geïntegreerde 3-traps waar- schuwings-/brandonderdrukkingssysteem en rookmelder bieden de kasten een hoge mate van veiligheid bij het opslaan en opladen van lithium-ion batterijen. Een brand in de kast wordt direct herkend en de medewerkers kunnen meteen worden geëvacueerd. De aansluiting op een permanent bemand gebouwbeheersysteem zorgt er ook voor dat opgeleide reddingswerkers  snel gewaarschuwd worden en binnen korte tijd ter plaatse zijn.  na een eerste beoordeling van de situatie direct verdere maatregelen kunnen nemen.  bijvoorbeeld de kast uit het gebouw ver- wijderen. Dit voorkomt uitbreiding van schade aan gebouwen en mensen. De kasten zijn voorzien van een geïntegreerde transportsokkel om snel verwijderd te kunnen worden. Tijdens het verwijderen wordt een kast automatisch van het stroomnet losgekoppeld. Als de kast dan op een veilige plek buiten het gebouw staat, kunnen reddingswerkers verdere noodzakelijke maatregelen bepalen. Voor een gemakkelijke evacuatie van de brandveiligheidsopslagkasten raden wij daarom een opstelling op de begane grond aan! GEBEURTENIS REACTIES VANUIT HET SYSTEEM TE NEMEN MAATREGELEN WAARSCHUWINGSSIGNAAL Als de binnentemperatuur boven de 50 °C komt, geeft het waarschuwings-/brandonderdrukkingssysteem een waarschuwingssignaal af aan de BMC. Mogelijke oorzaken: • temperatuurstijging door het opladen van batterijen • uitval van het ventilatiesysteem Optische en akoestische signalering • het waarschuwingslampje (rode LED) wordt geactiveerd en brandt continu, de functie-indicatie (groene LED) gaat uit • alarm wordt geactiveerd met een langzame tooninterval Het potentiaalvrije schakelcontact • wordt geactiveerd en het waarschuwingssignaal wordt doorgestuurd naar het gebouwbeheersysteem Een onmiddellijke inspectie van het systeem door intern gekwalificeerd personeel kan worden uitgevoerd om vervolgens - indien nodig - verdere noodzakelijke maatregelen te nemen. Als de interne temperatuur weer onder de 50°C zakt, gaat het systeem terug naar normaal bedrijf en worden de optische en akoestische signalen uitgeschakeld. ALARMNIVEAU 1 Alarmniveau 1 wordt geactiveerd wanneer rookontwikkeling in de kast door de rookmelder wordt gedetecteerd. Mogelijke oorzak: • Rookalarm zonder gelijktijdige temperatuurstijging Optische en akoestische signalering • het waarschuwingslampje (rode LED) wordt geactiveerd en brandt continu, de functie-indicatie (groene LED) gaat uit • alarm wordt geactiveerd met een gemiddeld tooninterval Het potentiaalvrije schakelcontact • wordt geactiveerd en het alarmsignaal wordt doorgestuurd naar het gebouwbeheersysteem Een onmiddellijke inspectie van het systeem door gekwalificeerd personeel (bijv. brandweer) kan worden uitgevoerd om vervolgens - indien nodig - verdere noodzakelijke maatregelen te nemen. Als de rookmelder geen rookontwikkeling meer binnenin de kast detecteert, kan het systeem door kortstondig uitschakelen van de netspanning weer in normaal bedrijf worden geschakeld. ALARMNIVEAU 2 Alarmniveau 2 wordt geactiveerd als de temperatuursensor naast de reeds geactiveerde rookmelder (alarmniveau 1) een binnentemperatuur van meer dan 70 °C registreert. Mogelijke oorzaak: • Uitbraak van brand De optische en akoestische signalering verandert in: • het waarschuwingslampje (rode LED) schakelt van continu branden over naar knipperen • het alarm schakelt over naar een snelle tooninterval Voor het model BATTERY CHARGE PRO wordt gelijktijdig • de technische ventilatie uitgeschakeld • de stroomtoevoer naar de stopcontacten uitgeschakeld Het brandonderdrukkingssysteem • wordt geactiveerd Het gehele systeem kan alleen door geautoriseerde asecos-servicetechnici worden beoordeeld en - indien mogelijk - door asecos weer in normaal bedrijf gezet worden. EXPERT TIP: reageer snel bij brand Veiligheidsconcept van de ION-LINE

11 Veiligheidsconcept van de ION-LINE ALARMDOORMELDING GEMAKKELIJK GEMAAKT MET ONZE OPTIONELE MODULES Wanneer een kast onbeheerd is, vooral 's nachts of in het weekeinde, is de doormelding van een alarm bij een calamiteit van essentieel belang. Het is de enige manier om schade snel te identifi ceren en tegenmaatregelen te nemen. uitbreidingsoptie 1: RELAISMODULE Door voor deze optie te kiezen, kiest u voor alarmdiff erentiatie in plaats van een collectief alarm. De module kan eenvoudig door de gebruiker zelf worden aangesloten middels een stekkerverbinding (ook geschikt om achteraf te monteren) en kan onderscheid maken tussen vier verschillende waarschuwings- en alarmniveaus: 1. waarschuwingsbericht wanneer de temperatuur in de kast hoger is dan 50 °C 2. alarmniveau 1 (zie pagina 10) 3. alarmniveau 2 (zie pagina 10) 4. stroomstoring/stroomuitval Deze worden via potentiaalvrije alarmcontacten doorgegeven aan een BMC. Door de alarmmeldingen duidelijk te onderscheiden, kunt u optimaal tegenmaatregelen initiëren, die op de alarmmelding van toepassing zijn. De relaismodule is geschikt voor de PRO modellen van de ION-LINE. Bestelnr. 51-1668 uitbreidingsoptie 2: LI-ION-GSM alarmmeldsysteem De module biedt de mogelijkheid om alarmen door te sturen via het mobiele netwerk in de vorm van sms/oproepen en is daarom bijzonder geschikt voor bedrijven en instellingen zonder centraal gebouwbeheersysteem. Bij een calamiteit worden direct één of meerdere aangewezen contactpersonen gealarmeerd. De module kan eenvoudig zelf door de gebruiker worden aangesloten middels een stekkerverbinding (ook geschikt om achteraf te monteren) en biedt de volgende functies: 1. vijf vrij programmeerbare telefoonnummers 2. vrij confi gureerbare berichtteksten 3. collectieve alarmmelding in geval van potentieel gevaar of bij stroomuitval Voor de inbedrijfstelling van de module is een M2M simkaart nodig, die gelijktijdig kan worden meebesteld of door de gebruiker zelf kan worden aangeleverd. De door ons meegeleverde M2M simkaart dient vooraf via een online portal te worden geactiveerd. Een goede en stabiele verbinding met het mobiele netwerk is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het signaal kan worden overgedragen. Het LI-ION-GSM alarmmeldsysteem is voor zowel de PRO-modellen als voor alle BATTERY CHARGE-kasten geschikt. Bestelnr. 51-1660 met M2M simkaart Bestelnr. 51-1665 met M2M simkaart en extra antenne Bestelnr. 51-1666 voor gebruik met eigen M2M simkaart AANBEVELING VAN DE FABRIKANT EN STANDAARDUITRUSTING: POTENTIAALVRIJ SCHAKELCONTACT Alle ION-CHARGE kasten en de BATTERY STORE PRO kast zijn af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij schakelcontact voor het bouwkundig doormelden van een alarm. Het aansluiten van dit contact op een permanent bemande controlepost (intern of extern) verdient de voorkeur als de meest betrouwbare manier om het alarm door te geven. Optionele modules kunnen als alternatief of als uitbreiding worden aangeschaft. uitbreidingsoptie 1: relaismodule (optioneel verkrijgbaar) voor alarmdifferentiatie in 4 niveaus uitbreidingsoptie 2: LI-ION-GSM alarmmeldsysteem(optioneel verkrijgbaar) voor alarmdoormelding via het mobiele netwerk standaard uitrusting: potentiaalvrij schakelcontact meldt een collectief alarm controlecentrum of permanent bemande post (intern of extern) max. 5 vrij te kiezen telefoonnummers Alarmdoormelding – deze mogelijkheden zijn er:

12 Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij schakelcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. Optioneel leverbaar met relais-module of GSM alarmmeldsysteem voor alarmdoorschakeling. Veilige passieve en actieve opslag van lithium-ion batterijen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften 1 2 3 4 6 5 7 Veilig opladen van batterijen binnenin een brandwerende opslagkast via hoogwaardige, gebruiksklare geaarde stopcontacten. Dankzij de geïntegreerde transportsokkel kan de kast bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het bedrijf naar een veilige plek worden gebracht. PRO-model inclusief LED-functiedisplay met visueel en akoestisch alarm voor snelle detectie van een noodsituatie zonder de kastdeuren te hoeven openen. PRO-model met geïntegreerd brandonderdrukkingssysteem, dat automatisch wordt geactiveerd in geval van brand in de kast. Ingebouwde rookmelder en temperatuursensor (PRO-model) voor branddetectie en doorsturen van een alarm naar het gebouwbeheersysteem. PRO-model inclusief ventilatieopzetunit om warmtecumulatie tijdens het opladen van batterijen te voorkomen. Bodemopvangbak om eventuele lekkages op te vangen die kunnen ontstaan door brandende batterijen. 8 9 Uitgerust met geperforeerde legborden (draagvermogen 25 of 75 kg) als opslagniveaus om warmtecumulatie tijdens het laadproces te voorkomen. ION-LINE| ION-CHARGE-90

90 minuten brandwerend (type 90) van buiten naar binnen, typegetest conform EN 14470-1 brandwerendheid van 90 minuten van binnen naar buiten, conform EN 1363-1 CE-conform Uitgebreide fabrieksgarantie tot 10 jaar in combinatie met een asecos onderhoudsovereenkomst. zie blz. 30 voor meer informatie Huren in plaats van kopen? Alle modellen van de ION-LINE zijn beschikbaar als verhuurconcept. zie blz. 31 voor meer informatie EN 1363-1 10 jaar garantie huur 13 ION-CHARGE-90

14 verzendklaar binnen dagen weken Kies en configureer uw brandveiligheidsopslagkast: 1193 1120 2224 90 1120 615 1647 1954 1193 90 2224 Vooraanzicht Zijaanzicht Doorsnede 1166 156 1017 90° 90° luchttoevoer Bovenaanzicht Bestelvoorbeeld 11-2386 + 55-1568 (37276-047-38080 + gewenst serviceabonnement Brandveiligheidsopslagkast Kleur Model EU art.nr. Bestelnr. IO90.195.120.K3.WDC 37276-047 11-2386 Interieurpakket Uitvoering Materiaal EU art.nr. Bestelnr. 3x geperforeerd legbord incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 38080 55-1568 4x geperforeerd legbord incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 38081 55-1569 5x geperforeerd legbord incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 38082 55-1570 6x geperforeerd legbord incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 38083 55-1571 3x geperforeerd legbord incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 38603 55-1580 4x geperforeerd legbord incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 38605 55-1581 5x geperforeerd legbord incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 38607 55-1582 6x geperforeerd legbord incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 38609 55-1583 3x zwaarlast rooster incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38772 55-1556 4x zwaarlast rooster incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38773 55-1557 5x zwaarlast rooster incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38774 55-1558 6x zwaarlast rooster incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38775 55-1559 3x zwaarlast rooster incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38776 55-1576 4x zwaarlast rooster incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38777 55-1577 5x zwaarlast rooster incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38778 55-1578 6x zwaarlast rooster incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38779 55-1579 Accessoires aansluitkabel 400 V (kan alleen gelijktijdig met kast besteld worden) 3-fase, zekering 3x 16 A (per fase 16 A) 38038 51-1659 telecommunicatiemodule alarmdoormelding per telefoon of sms tot maximaal 5 nummers naar keuze 38765 51-1678 relaismodule gedifferentieerde potentiaalvrije doormelding van 4 verschillende alarmcondities 38766 51-1668 Service en onderhoud SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast met LI-ION-GSM alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 RAL 5010 BATTERY CHARGE PRO (zie blz. 31) levering op de gebruikersplaats incl. eerste ingebruikname

15 Bestelvoorbeeld 11-2580 + 55-1584 (38611-047-38628) + gewenst serviceabonnement 599 526 1953 90 615 599 Vooraanzicht Zijaanzicht Doorsnede bodemopvangbak rookmelder geaarde stopcontacten geperforeerd legbord Technische gegevens IO90.195.120.K3.WDC IO90.195.060.K9.WDC uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 2224 599 x 615 x 1953 inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 gewicht kast zonder interieur kg 424 265 maximale belasting kg 600 600 vloerbelasting kg/m² 531 894 inrijbreedte transportsokkel mm 1120 526 inrijhoogte transportsokkel mm 90 90 Totale output wandcontactdozen randaarde/pinaarde randaarde/pinaarde zekering (1-fase) A 16 16 vermogen maximaal (1-fase) kW 3,68 3,68 zekering (3-fase) A 3 x 16 3 x 16 vermogen maximaal (3-fase) kW 11,04 7,36 290 1129 156 (155) 90° luchttoevoer luchtafvoer Ø75 Bovenaanzicht Brandveiligheidsopslagkast Kleur Model EU art.nr. Bestelnr. IO90.195.060.K9.WDC 38611-047 11-2580 Interieurpakket Uitvoering Materiaal EU art.nr. Bestelnr. 4x geperforeerd legbord incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 11,5 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 38628 55-1584 4x geperforeerd legbord incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 11,5 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 38631 55-1585 Accessoires aansluitkabel 400 V (kan alleen gelijktijdig met kast besteld worden) 3-fase, zekering 3x 16 A (per fase 16 A) 38038 51-1659 telecommunicatiemodule alarmdoormelding per telefoon of sms tot maximaal 5 nummers naar keuze 38765 51-1678 Service en onderhoud SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast met LI-ION-GSM alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 RAL 5010 verzendklaar binnen dagen weken levering op de gebruikersplaats incl. eerste ingebruikname BATTERY-CHARGE (zie blz. 30) kijk voor meer productinformatie op: www.asecos-configurator.com/ion_line_NL

16 4Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij schakelcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. Optioneel verkrijgbaar met een telecommunicatiemodule voor het doorsturen van een alarmmelding. Lockers van gepoedercoat plaatstaal voor een gescheiden opslag van batterijen, beschermd tegen onbevoegde toegang. Veilige passieve en actieve opslag van lithium-ion batterijen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften 1 2 3 1 1 De ingebouwde lockers maken een gescheiden opslag van batterijen en apparaten mogelijk, beschermd tegen onbevoegde toegang. Veilig en ongecompliceerd opladen van batterijen binnenin een brandwerende opslagkast via hoogwaardige, gebruiksklare geaarde stopcontacten. Dankzij de geïntegreerde transportsokkel kan de kast bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het pand naar een veilige plek worden gebracht. Brandwerende lockers voorkomen dat het vuur zich binnenin de kast verder verspreid en beschermen de opgeslagen batterijen tegen brandoverslag. In geval van brand hoeft enkel de getroffen locker vervangen te worden. Ingebouwde rookmelder voor branddetectie en het doorsturen van een alarmmelding naar het gebouwbeheersysteem. 2 2 Ingebouwde temperatuursensor voor branddetectie. Per locker wordt een calamiteit aangegeven via een LEDfunctiedisplay en op de kast weergegeven als een akoestisch en visueel alarm, die naar het gebouwbeheersysteem wordt doorgestuurd. BATTERY CHARGE LOCKER BATTERY CHARGE LOCKER ION-LINE| ION-CHARGE-90

90 minuten brandwerend (type 90) van buiten naar binnen, typegetest conform EN 14470-1 brandwerendheid van 90 minuten van binnen naar buiten, conform EN 1363-1 CE-conform Uitgebreide fabrieksgarantie tot 10 jaar in combinatie met een asecos onderhoudsovereenkomst. zie blz. 30 voor meer informatie EN 1363-1 10 jaar garantie 17 ION-CHARGE-90

18 Kies en configureer uw brandveiligheidsopslagkast: 599 526 1953 90 615 599 Vooraanzicht Zijaanzicht Doorsnede brandwerende locker bodemopvangbak wandcontactdoos, geaard Technische gegevens IO90.195.060.L8.WDC uitwendige afmetingen B x D x H mm 599 x 615 x 1953 inwendige (nuttige) afmetingen B x D x H per locker mm 370 x 440 x 265 gewicht kast zonder interieur kg 375 maximale belasting kg 600 vloerbelasting kg/m² 894 inrijbreedte transportsokkel mm 526 inrijhoogte transportsokkel mm 90 Totale output wandcontactdozen randaarde/pinaarde zekering (1-fase) A 16 vermogen maximaal (1-fase) kW 3,68 290 1129 156 (155) 90° luchttoevoer luchtafvoer Ø75 Bovenaanzicht Bestelvoorbeeld 11-2616 + 55-1598 (39409-047-39413) + gewenst serviceabonnement Brandveiligheidsopslagkast Kleur Model EU art.nr. Bestelnr. IO90.195.060.L8.WDC 39409-047 11-2616 Interieurpakket Uitvoering Materiaal EU art.nr. Bestelnr. 5x brandwerende locker incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 2,0 ltr.) met melaminehars gecoate brandwerende beplating 39413 55-1598 5x brandwerende locker incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 2,0 ltr.) met melaminehars gecoate brandwerende beplating 55-1599 Accessoires telecommunicatiemodule alarmdoormelding per telefoon of sms tot maximaal 5 nummers naar keuze 38765 51-1678 Service en onderhoud SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast met LI-ION-GSM alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 RAL 5010 BATTERY CHARGE LOCKER verzendklaar binnen dagen weken levering op de gebruikersplaats incl. eerste ingebruikname

19 Bestelvoorbeeld 11-2580 + 55-1596 (38611-047-39077) + gewenst serviceabonnement 599 526 1953 90 615 599 Vooraanzicht Zijaanzicht Doorsnede rookmelder locker geperforeerd legbord wandcontactdoos, geaard bodemopvangbak Technische gegevens IO90.195.060.K9.WDC uitwendige afmetingen B x D x H mm 599 x 615 x 1953 inwendige afmetingen B x D x H mm 450 x 522 x 1647 gewicht kast zonder interieur kg 265 maximale belasting kg 600 vloerbelasting kg/m² 894 inrijbreedte transportsokkel mm 526 inrijhoogte transportsokkel mm 90 Totale output wandcontactdozen randaarde/pinaarde zekering (1-fase) A 16 vermogen maximaal (1-fase) kW 3,68 zekering (3-fase) A 3 x 16 vermogen maximaal (3-fase) kW 7,36 290 1129 156 (155) 90° luchttoevoer luchtafvoer Ø75 Bovenaanzicht Brandveiligheidsopslagkast Kleur Model EU art.nr. Bestelnr. IO90.195.060.K9.WDC 38611-047 11-2580 Interieurpakket Uitvoering Materiaal EU art.nr. Bestelnr. 7x metalen locker met geperforeerd legbord, incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 11,5 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 39077 55-1596 7x metalen locker met geperforeerd legbord, incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 11,5 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 39080 55-1597 Accessoires aansluitkabel 400 V (kan alleen gelijktijdig met kast besteld worden) 3-fase, zekering 3x 16 A (per fase 16 A) 38038 51-1659 telecommunicatiemodule alarmdoormelding per telefoon of sms tot maximaal 5 nummers naar keuze 38765 51-1678 Service en onderhoud SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast met LI-ION-GSM alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 RAL 5010 BATTERY CHARGE LOCKERBA IC verzendklaar binnen dagen weken levering op de gebruikersplaats incl. eerste ingebruikname (zie blz. 30) kijk voor meer productinformatie op: www.asecos-configurator.com/ion_line_NL

20 4 Rookmelder voor branddetectie en -doormelding van het alarm naar een gebouwbeheersysteem. Veilige passieve en actieve opslag van lithium-ion batterijen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften 1 2 3 Veilig opladen van batterijen binnenin een brandwerende opslagkast via hoogwaardige, gebruiksklare geaarde stopcontacten. De geïntegreerde transportsokkel en de optioneel te bestellen wieltjes zorgen in geval van een calamiteit voor een onmiddellijke evacuatie naar een veilige plek in de open lucht. De onderbouwkast kan dankzij een hoogte van 78 cm flexibel onder werktafels geplaatst worden 5 6 Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij schakelcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. Optioneel verkrijgbaar met een telecommunicatiemodule voor het doorsturen van een alarmmelding. Afsluitbare schuiflade ter bescherming tegen onbevoegde toegang en diefstal. ION-LINE| ION-CHARGE-90

90 minuten brandwerend (type 90) van buiten naar binnen, typegetest conform EN 14470-1 brandwerendheid van 90 minuten van binnen naar buiten, conform EN 1363-1 CE-conform Uitgebreide fabrieksgarantie tot 10 jaar in combinatie met een asecos onderhoudsovereenkomst. zie blz. 30 voor meer informatie EN 1363-1 10 jaar garantie 21 ION-CHARGE-90

22 Kies en configureer uw brandveiligheidsopslagkast: 593 63 574 781 681 415 85 100 593 Vooraanzicht Zijaanzicht Doorsnede 2e uitschuifplateau wandcontactdoos, geaard schuifladeopvangbak Technische gegevens IO90.078.059.057.U9.S uitwendige afmetingen B x D x H mm 593 x 574 x 781 inwendige afmetingen B x D x H mm 470 x 450 x 580 gewicht kast zonder interieur kg 130 maximale belasting kg 300 vloerbelasting kg/m² 461 inrijbreedte transportsokkel mm 548 inrijhoogte transportsokkel mm 95 Totale output wandcontactdozen randaarde/pinaarde zekering (1-fase) A 16 vermogen maximaal (1-fase) kW 3,68 290 151 actieve afzuigventilator luchttoevoer aardingsmogelijkheid Bovenaanzicht Bestelvoorbeeld 11-2631 + 55-1601 (39354-247-39368) + gewenst serviceabonnement Brandveiligheidsopslagkast Kleur Model EU art.nr. Bestelnr. IO90.078.059.057.U9.S 39354-047 11-2631 Interieurpakket Uitvoering Materiaal EU art.nr. Bestelnr. 1x schuifladeopvangbak (draaglast 50 kg) incl. wandcontactdoos met randaarde 1x 2e uitschuifplateau (draaglast 25 kg) incl. wandcontactdoos met randaarde plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 39368 55-1601 1x schuifladeopvangbak (draaglast 50 kg) incl. wandcontactdoos met pinaarde 1x 2e uitschuifplateau (draaglast 25 kg) incl. wandcontactdoos met pinaarde plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 39478 55-1602 Accessoires telecommunicatiemodule alarmdoormelding per telefoon of sms tot maximaal 5 nummers naar keuze 38765 51-1678 wielenset voor transportsokkel (kan alleen gelijktijdig met kast besteld worden) 39374 51-1679 Service en onderhoud SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast met LI-ION-GSM alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 RAL 5010 BATTERY CHARGE UB verzendklaar binnen dagen weken levering op de gebruikersplaats incl. eerste ingebruikname

23

24 PRO-model inclusief rookmelder en temperatuursensor voor branddetectie en het doorsturen van een alarm naar het gebouwbeheersysteem. Veilige passieve opslag van lithium-ion batterijen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften Veilig opslaan van batterijen binnenin een brandwerende opslagkast. Dankzij de geïntegreerde transportsokkel kan de kast bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het bedrijf naar een veilige plek worden gebracht. PRO-model inclusief LED-functiedisplay met visueel en akoestisch alarm voor snelle detectie van een noodsituatie zonder de kastdeuren te hoeven openen. Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij schakelcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. PROmodel is voor de alarmdoormelding optioneel uit te rusten met een relais- en/of telecommunicatiemodule. PRO-model met een geïntegreerd brandonderdrukkingssysteem die automatisch in geval van brand binnenin de kast wordt geactiveerd. Bodemopvangbak voor het opvangen van eventuele lekkages die kunnen ontstaan door brandende batterijen. Te voorzien van geperforeerde legborden met een draaglast van 25 kg (60 cm brede kast), respectievelijk 75 kg (120 cm brede kast) of zwaarlast roosters met een draaglast van 120 kg (120 cm brede kast). 4 1 2 3 5 6 7 8 ION-LINE| ION-STORE-90

90 minuten brandwerend (type 90) van buiten naar binnen, typegetest conform EN 14470-1 brandwerendheid van 90 minuten van binnen naar buiten, conform EN 1363-1 CE-conform Uitgebreide fabrieksgarantie tot 10 jaar in combinatie met een asecos onderhoudsovereenkomst. zie blz. 30 voor meer informatie Huren in plaats van kopen? Alle modellen van de ION-LINE zijn beschikbaar als verhuurconcept. zie blz. 31 voor meer informatie EN 1363-1 10 jaar garantie huur 25 ION-STORE-90

26 Kies en configureer uw brandveiligheidsopslagkast: 615 1193 1120 1953 90 Vooraanzicht Zijaanzicht Doorsnede geperforeerd legbord rookmelder bodemopvangbak Technische gegevens IO90.195.120.K2.WDC uitwendige afmetingen B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 inwendige afmetingen B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 gewicht kast zonder interieur kg 424 maximale belasting kg 600 vloerbelasting kg/m² 531 inrijbreedte transportsokkel mm 1120 inrijhoogte transportsokkel mm 90 884 1166 156 156 (155) 1017 90° 90° luchttoevoer luchtafvoer Ø75 Bovenaanzicht Brandveiligheidsopslagkast Kleur Model EU art.nr. Bestelnr. IO90.195.120.K2.WDC 38055-047 11-2385 Interieurpakket Uitvoering Materiaal EU art.nr. Bestelnr. 3x geperforeerd legbord 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 37258 55-1586 4x geperforeerd legbord 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 37264 55-1587 5x geperforeerd legbord 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 37265 55-1588 6x geperforeerd legbord 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 37266 55-1589 3x zwaarlast rooster 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38768 55-1560 4x zwaarlast rooster 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38769 55-1561 5x zwaarlast rooster 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38770 55-1562 6x zwaarlast rooster 1x bodemopvangbak (V = 33,0 ltr.) verzinkt, draaglast 120 kg 38771 55-1563 Accessoires geperforeerd legbord als opslagniveau plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035 38079 51-1664 zwaarlastrooster als opslagniveau verzinkt, draaglast 120 kg 27566 51-1655 telecommunicatiemodule alarmdoormelding per telefoon of sms tot maximaal 5 nummers naar keuze 38765 51-1678 relaismodule gedifferentieerde potentiaalvrije doormelding van 4 verschillende alarmcondities 38766 51-1668 Service en onderhoud SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast (1-jaarlijks) 22-1014 SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast met LI-ION-GSM alarmmeldsysteem (1-jaarlijks) 22-1016 RAL 5010 Bestelvoorbeeld 11-2385 + 55-1586 (38055-047-37258) + gewenst serviceabonnement BATTERY STORE PRO verzendklaar binnen dagen weken levering op de gebruikersplaats incl. eerste ingebruikname (zie blz. 31)

27 1 LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ LITHIUM-ION BATTERIES ∙ STORING ∙ CHARGING ∙ BATTERIES ∙ RIST OF FIRE ∙ FIRE PROTECTION CONCEPT ∙ SAFETY CONCEPT ∙ RISK ASSESSMENT ∙ LEGAL BASIS ∙ PROTECTIVE MEASURES ∙ IMPROPER STORAGE ∙ SAFETY STORAGE CABINET ∙ TECHNICAL VENTILATION ∙ FIRE SUPPRESSION ∙ OVERHEATING ∙ Storing and charging lithium-ion batteries safely – With helpful tips and checklists Author: Dr. Friedhelm Kring – free Specialist journalist with focus on environmental protection and safety at work redpaper TOENEMENDE POPULARITEIT, MAAR ONDERSCHATTE RISICO'S Red paper lithium-ion batterijen KENNIS UIT EERSTE HAND Onze red paper (engelstalig) is het ideale naslagwerk om snel meer informatie over lithium-ion batterijen te vergaren. In een boekwerk van 20 pagina's legt dr. Friedhelm Kring - freelance vakjournalist met focus op milieubescherming en veiligheid op het werk - op begrijpelijke wijze de nodige technische informatie over lithium batterijen en hun gevaren uit. Tips, praktijkvoorbeelden en checklists voor de omgang met de moderne gevaarlijke stof, de lithium-ion batterij, ronden het naslagwerk af. BESTEL NU! op www.asecos.nl vraagt u de red paper snel en eenvoudig gratis aan.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=