asecos Hoofdcatalogus 2022 - Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Tegenwoordig worden in de meeste laboratoria en fabrieken ontvlambare gevaarlijke stoffen gebruikt. De veilige en wettelijk conforme opslag van deze gevaarlijke stoffen stelt gebruikers vaak voor grote uitdagingen. Door hun aard dragen ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen gemakkelijk bij tot de verspreiding van een brand en vormen daarom een ​hoog risico voor mens en milieu bij onjuiste opslag. Dampen van brandbare gevaarlijke stoffen kunnen onder bepaalde omstandigheden een explosieve atmosfeer vormen en in combinatie met een ontstekingsbron explosies veroorzaken. De dampen vormen daarom een ​bijzonder risico. In containers met gevaarlijke stoffen die leeg lijken te zijn kan bijv. de resterende inhoud een explosief mengsel vormen. Rechtsgrond / technische regels / informatie ››› . PGS 15: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen ››› Arbeidsomstandighedenwet ››› Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 4) ››› Arbeidsomstandighedenregeling ››› ATEX 114 en ATEX 153 (opslag van explosiegevaarlijke stoffen en gebruik van apparatuur in explosiegevaarlijke atmosfeer) ››› REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen) ››› ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming) ››› CODEX (welzijn op het werk) ››› VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) Definitie Stoffen waarvan de dampen een explosieve atmosfeer kunnen vormen en die bij aanwezigheid van een ontstekingsbron licht ontvlambaar zijn. De indeling van brandbare vloeistoffen volgens de GHS (Globally Harmonised System) en een vergelijkende weergave van de ADR (internationaal wegvervoer gevaarlijke stoffen) en de oude WMS (Wet Milieugevaarlijke Stoffen) vindt u in de volgende grafieken. Gevarenklassen Gevarenklasse / pictogram Gevarencategorie Signaalwoord Gevarenwaarschuwing H-zin Ontvlambare vloeistoffen Categorie 1 Gevaar H 224 Categorie 2 Gevaar H 225 Categorie 3 Opgelet H 226 Vlampunt Vlampunt 60° 35° 23° 0° 0° 21° 55° WMS oud °C °C 93° 60° 23° °C °C ./. (oude VbF A III) 55 °C < Fp ≤ 100 °C ontvlambaar R10 licht ontvlambaar R11 Kookpunt > 35 °C zeer licht ontvambaar R12 Kookpunt ≤ 35 °C GHS Categorie 4: brandbaar in GHS niet voorzien! Vlampunt > 35 °C Verdere brandbaarheid controleren Categorie 3: ontvlambaar (H226) Categorie 2: licht ontvlambaar (H225) Kookpunt > 35 °C Categorie 1: zeer licht ontvlambaar (H224) Kookpunt ≤ 35 °C OPGELET GEVAAR Uiterst ontvlambaar Licht ontvlambaar GEEN SYMBOOL ADR Categorie 4: brandbaar Verpakkingsgroep VG III VG II Kookpunt > 35 °C VG II Kookpunt ≤ 35 °C (Gasoliën, diesel en lichte stookolie Fp = 55-75 °C kunnen worden beschouwd als categorie 3 voor vervoer.) Classificatie, markering en kenmerken van ontvlambare vloeistoffen RISICO’S EN GEVAREN 24 Ontvlambare gevaarlijke stoffen

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=