Privacy statement Asecos BV

De bescherming van uw gegevens is onze zorg

Versie maart-2018

Inleiding

Asecos respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving.

Ons privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Asecos B.V. hierna aan te duiden als Asecos.

Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van ons privacy statement nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Asecos verwerkt persoonsgegevens van haar (potentiele) klanten en relaties. Wij doen dit om u zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken.

Ons privacybeleid heeft betrekking op de communicatie en dienstverlening van Asecos.


Uw privacy-instellingen beheren

Consent Manager oproepen (instellingen wijzigen)

Reset toestemmingsmanager (verwijder instellingen)

Open / sluit alle
 • Wie zijn wij?

  Asecos is wereldwijd de grootste en toonaangevende producent van brandveiligheidsopslagkasten voor gevaarlijke stoffen overeenkomstig de Europese norm EN 14470 deel 1 en deel 2.

  Asecos staat voor: approved | security | ecology | solutions. Wij willen uw veiligheid en die van het milieu waarborgen bij het werken met en opslaan van gevaarlijke stoffen. Al meer dan twintig jaar bieden wij veilige oplossingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en gasflessen. Als eerste bedrijf ter wereld introduceerden wij opslagkasten met een brandwerendheid van negentig minuten. Tegenwoordig bevinden onze afnemers zich over de hele wereld en bestaat ons producten- en dienstenpakket uit meer dan 3.000 artikelen.

  Onze contactgegevens zijn:

  Asecos BV
  Tuinderij 15
  2451 GG Leimuiden

  Tel.: 0172-50 64 76
  E-mail: info@asecos.nl

  KvK Leiden: 28064355

 • Disclaimer

  Disclaimer

  Versie februari-2018
  Bij het bezoek en het gebruik van deze website stemt u in met onderstaande bepalingen.

   

  Uitsluiting aansprakelijkheid

  Asecos onderzoekt en actualiseert voortdurend de informatie op haar websites. Asecos  streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Ondanks alle zorg kan informatie intussen zijn gewijzigd. Garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan daarom niet worden gegeven.

  Hetzelfde geldt voor alle andere websites, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. Asecos is voor de inhoud van deze websites niet verantwoordelijk.

  Asecos zal alles in het werk stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, echter Asecos aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

  Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Asecos uitdrukkelijk afgewezen

  Asecos garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

  Asecos is niet aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de website, voortvloeiend uit het gebruik van de website, in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website alsook voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.

  Asecos is gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

  Asecos behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Asecos niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

  Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Asecos worden gewijzigd.

  Asecos houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd.

  Gebruikers van deze website vrijwaren Asecos, de werknemers van Asecos, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website.

  Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen (zie ook ons privacybeleid).

   

  Verwijzingen en hyperlinks

  Deze website bevat links naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Asecos. Deze dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Houd er rekening mee dat wanneer u op een van deze koppelingen klikt, u deze website verlaat en een geheel nieuwe website opent. Asecos geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

   

  Copyright & trademark

  Deze website en de informatie die erin is opgenomen en waarnaar wordt verwezen, is alleen voor informatiedoeleinden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Asecos BV dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Asecos BV

  Voor vragen over deze disclaimer kunt u hier contact opnemen met Asecos BV.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  Wanneer u zich aanmeld op onze nieuwsbrief, dan vragen wij u om uw e-mailadres en uw naam. Later vragen wij u, deze gegevens aan te vullen met uw voorletters, geslacht, de naam het adres en de woonplaats van uw organisatie of bedrijf. U geeft hiermee toestemming dat wij uw gegevens mogen opslaan en gebruiken. U kunt zich op elk moment afmelden. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven of informatie meer van ons.

  Wanneer u een overeenkomst aangaat met ons en/of uw zelf registreert voor en/of het aanvragen van informatie, demonstraties, testaccounts, prijsopgaven e.d. via Asecos websites, vragen wij u om persoonlijke en bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere Asecos services en/of aanvraagformulieren.

  Onder persoonsgegevens verstaan wij uw persoonlijke gegevens die u vrijwillig achterlaat op onze website van u en/of uw organisatie. Hieronder valt ook alle openbare informatie die op internet beschikbaar is.

  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

  • Contactgegevens, zoals geslacht, naam, telefoonnummer, E-mailadres en functie.
  • Interesses
  • Surfgedrag
  • IP-adres, cookie ID
  • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties (open- en klikgedrag)
    

  Indien u klant bent van Asecos of gebruikmaakt van onze dienstverlening, dan verwerken wij de volgende aanvullende gegevens:

  • Contactgegevens van uw organisatie, zoals, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, E-mailadres, factuurgegevens en betaalgegevens.

  Alle hierboven genoemde gegevens worden door ons vrijwillig verkregen.

 • Cookies: persoonlijke gegevens en surfgedrag

  Wij maken gebruik van cookies en andere technologieën om een indruk te krijgen van uw activiteiten binnen onze websites, e-mailings en services om u een optimale service te kunnen bieden. Een cookie is een tekstbestand dat door onze website op uw desktop of uw mobiele apparaat wordt geplaatst. U kunt ervoor kiezen om deze cookies niet te accepteren. Dan houden wij geen informatie van u bij.

  Als u de cookies wel accepteert, dan worden er tijdens uw bezoek aan onze website cookies geplaatst die naast persoonlijke gegevens ook uw surf- en klikgedrag registreren. Hierbij kunt u denken aan uw IP-adres, geografische informatie, browsertype, het aantal pagina’s dat u bezoekt, de duur van uw websitebezoek en overige reguliere webstatistieken. Deze cookies hebben als doel om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het relevant voor u is, op onze website of via andere kanalen.

 • Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens, om de services te kunnen leveren waar u om vraagt. Bijvoorbeeld voor het versturen van (gepersonaliseerde) e-mailings waarvan wij denken dat het relevant voor u is. Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen informeren over andere producten of services die worden aangeboden door Asecos.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de onder andere de volgende activiteiten in onze onderneming:

  • Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), waaronder facturatie (zie rechtsgrond 1)
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie- , bewaar- en belastingplicht). (zie rechtsgrond 2)
  • Om met u te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, post, e-mail, social, website, binnen onze software) vanuit zowel een service- als marketingoogpunt. (zie rechtsgronden 1 en 3)
  • Om de inhoud van onze communicatie met u aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe en/of aanvullende producten en/of diensten. (zie rechtsgrond 3)
  • Om u te kunnen helpen met (service / advies-) vragen. (zie rechtsgrond 1)
  • Om onze dienstverlening te verbeteren. (zie rechtsgrond 3)

  Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

   

  Rechtsgronden van de verwerkingen

  De rechtsgronden voor onze doeleinden van verwerking zijn:
   

  1. Noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst met u (artikel 6 lid 1sub b AVG);
    
  2. Wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG)
    
  3. Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing (artikel 6 lid 1sub f AVG).

   

  Verplichte verstrekking

  Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken wij per situatie kenbaar of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Asecos niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 • Verstrekken van gegevens aan derden

  Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

  Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij in sommige gevallen dienstverleners inschakelen. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van Asecos.

 • Bewaartermijn van persoonsgegevens

  Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dat noodzakelijk.

 • Gegevensverzameling via onze website

  Op onze website asecos.nl maken wij gebruik van Google Analytics. Dit programma levert statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere informatie waarmee wij de website kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

 • Beveiliging van persoonsgegevens

  Asecos heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  • Onze website en software heeft een SSL-certificaat die bezoekers en gebruikers de garantie geven dat (persoonlijke) gegevens via browsers via HTTPS worden verzonden, waardoor informatie wordt gecodeerd en beveiligd. SSL (Secure Sockets Layer) wordt onder andere ook gebruikt voor online transacties (met creditcards).
  • Onze software wordt periodiek getoetst op kwetsbaarheden. De conclusie is tot nu altijd geweest dat onze software voldoende adequaat is beveiligd om weerbaar te zijn tegen digitale aanvallen.
  • Asecos heeft uitgebreide maatregelen genomen waarmee wordt afgedekt wat de procedure is in geval van een datalek. Maar belangrijker nog; er zijn diverse technische én organisatorische maatregelen genomen om datalekken te voorkomen.
 • Rechten van betrokkenen

  Rechten van betrokkenen

  Asecos behartigt uw privacy. Heeft u tips of opmerkingen? Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact op met ons.
   

  Informatie en inzage

  U hebt het recht op informatie en inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wij vertellen u daarbij graag hoe en waarom wij die gegevens verwerken.

   

  Rectificatie

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Heeft u het idee dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen wij het aan.

   

  Vergetelheid

  U heeft het recht om aan ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens niet volledig kunnen verwijderen, omdat wij sommige gegevens nog wel moeten verwerken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld administratie of andere wettelijke verplichtingen.

   

  Beperking

  Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

   

  Bezwaar

  Het recht van bezwaar houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw expliciete toestemming, (2) de noodzakelijkheid ervan ten aanzien van de uitvoering van een overeenkomst met u (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan honoreren wij dit altijd. U kunt de verdere ontvangst van (marketing-) e-mails van Asecos voorkomen door de te klikken op de afmeldlink in iedere e-mail die u van ons ontvangt. Uw gegevens worden vervolgens niet langer voor direct marketing doeleinden gebruikt. Wanneer U bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan beoordelen wij of wij aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ons om aan te tonen dat wij, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, dan staken wij de verwerking van uw gegevens.

   

  Overdraagbaarheid

  U heeft het recht om de door uw aan ons verstrekte persoonsgegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met uw gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen).

   

  Uitoefening van de rechten

  Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact met ons op te nemen.

   

  Termijnen

  Wij zullen uw verzoek in principe binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek of verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

   

  Identificatie

  Wij kunnen bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs op een veilige manier mee te zenden.

   

  Individuele afweging bij ieder verzoek

  Wij wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Wij zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen wij dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

 • Functionaris gegevensbescherming

  De directie van Asecos houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.  De directie is tevens de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan.

  Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 • Wijzigingen privacy statement

  Asecos houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie. Asecos kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacybeleid . In dat geval nemen wij contact met u op alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 • Contactgegevens

  Contactgegevens
  Als u vragen heeft over ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

  Asecos BV
  Tuinderij 15
  2451 GG Leimuiden
  Tel.: 0172-50 64 76
  E-mail: info@asecos.nl

 • Links

  Als u externe links op onze webpagina's gebruikt, gaat deze verklaring voor privébeleid niet naar deze links. Voor zover wij links aanbieden, verzekeren wij u dat er geen inbreuken op geldige wetgeving te zien waren op de webpagina's waarnaar op het moment van het plaatsen van de links werd gelinkt. We hebben echter geen invloed op de naleving door andere providers van de gegevensbeschermings- en veiligheidsvoorschriften. Raadpleeg daarom ook de verklaringen voor privébeleid op de webpagina's van de andere providers.

 • Kinderen en jongeren

  Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken zonder de toestemming van hun ouders of personen die het recht hebben om het kind groot te brengen. We vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen en jongeren, verzamelen deze ook niet en geven deze ook niet door aan derden.

Bel mij terug

Gewenste tijdvenster

* Verplichte velden