Allmänna bestämmelser och villkor samt allmänna servicevillkor

Du hittar de allmänna affärsvillkoren samt de allmänna servicevillkoren inom asecos AB på denna sida.

asecos AB
Skyttelgatan 23
753 42 Uppsala

öppna/stäng allt
 • Offert och avtalstecknande – AAV

  Alla offerter, försäljningstransaktioner och leveranser sker på basis av följande villkor och bestämmelser. Beställningar skall anses vara godkända om de har bekräftats av oss skriftligt. Vår offert skall anses vara icke-bindande fram till den tidpunkten. Beställningar, ändringar, modifieringar etc. via telefon, telegraf eller muntligt, måste bekräftas skriftligt av kunden och bekräftas skriftligt av oss för att vara giltiga. Bestämmelser, anmärkningar etc. som görs av huvudmän, vilka inte täcks in av dessa villkor och bestämmelser, skall gälla endast om de har godkänts skriftligt av oss. Mått, vikter, illustrationer, benämningar och ritningar är bindande för utförande endast om de uttryckligen har bekräftats skriftligt av oss. Vi förbehåller oss äganderätten enligt äganderätts- och intellektuell lagstiftning vad gäller illustrationer, ritningar, utkast och annan dokumentation. Sådana dokument får inte göras tillgängliga för tredjepart utan vårt godkännande och de måste returneras om vi så begär. Kunderna måste garantera att designritningar som de har skickat inte kränker tredjeparts rättigheter. Vi har ingen skyldighet gentemot kund att verifiera om tredjeparts rättigheter överträds genom designritningar inskickade av kunder och i händelse av genomförande. Om det ändå föreligger en skyldighet gentemot tredjepart skall kunden hålla oss skadeslösa i händelse av regressanspråk.

  En annulleringsavgift tillämpas för allt gods som specialtillverkas. Avgiften bestäms till en lämplig nivå för att täcka kostnader som har uppstått för säljaren. För artiklar som inte specialtillverkats tillämpas en återlagringsavgift enligt säljarens gottfinnande.
 • Priser – allmänna affärsvillkor

  Priserna är i EURO plus tillämplig skatt samt från fabrik exkl. emballage såvida inte annat överenskommits och dokumenterats.

  I det fall att material och hjälpmaterial, frakt- och energikostnader, löner och ersättningar och liknande ökar vid leveransdatumet reserverar vi ett förskott på priset eller efterföljande fakturering förutsatt att leverans och tillhandahållande av tjänsten sker senare än fyra månader efter avtalstecknandet.
 • Leveransvillkor – allmänna affärsvillkor

  Angivna leveransperiod är ungefärliga och icke-bindande såvida inte annat uttryckligen har avtalats. Vid frågor som gäller genomförandet skall leveransperioden starta per det datum då teman av denna typ definieras och båda parter samtycket till alla bestämmelser för genomförandet av avtalet. Leveransperioden skall baseras på slutförandet vid vår anläggning och inkluderar därför inte transporttid. Överensstämmelse med leveransperioden kräver att kundens avtalsskyldigheter fullgörs och att överenskomna betalningsdatum hålls. Leveransperioden förlängs i rimlig omfattning av oförutsedda händelser utanför vår kontroll såsom sammanbrott genom mobilisering, krig, blockad, oro, export- och importförbud, brand, strejk, lockout, maskinskada, energiförsörjning, brist på rå- och driftsmaterial som ett resultat av försenade leveranser genom underleverantörer. Delleveranser tillåts, såvida inte annat avtalats.
 • Frakt – AAV

  Frakt äger rum enligt Incoterms 2020. Incoterm, som används för en specifik beställning, bekräftas med orderbekräftelsen, fakturan eller offerten. Vi väljer bästa transportsträcka och transportmedel utan ansvar för den mest kostnadseffektiva frakten såvida inte särskilda instruktioner lämnas. Om inget fraktsätt och/eller Incoterm anges på asecos’ dokument skall beställningen betraktas som en hämta-själv-order (FCA Gründau). Risken övergår till köparen vid specificerad Incoterm.

  Vid egenhämtningsordrar övergår risken på köparen vid anmälan om att frakten är klar, dock ej senare än överlämning till speditör.

  Om leveransen försenas genom kund, har vi rätt att ta ut försäkring mot alla relevanta risk på kundens bekostnad. Om frakten fördröjs genom kund, har vi rätt att debitera förvaringskostnader.

 • Paketering – allmänna affärsvillkor

  Erforderlig och föreskrivet emballage debiteras till lägsta pris såvida det inte ingår i priset. asecos rekommenderar det lämpliga transportemballaget för varje transportsträcka. Om asecos organiserar minst en del av transporten är rekommenderat transportemballage obligatoriskt. Om asecos inte organiserar frakten över huvud taget och kunden skriver en ansvarsfriskrivning kan kunden välja ett lättare transportemballage.
 • Produktdefektansvar – allmänna affärsvillkor

  Om det levererade godset inte har den avtalsenliga eller lagstadgade kvaliteten skall vårt ansvar begränsas till kravet på rättelse. Emellertid kan kunden förbehålla sig rätten att reducera eller utträda ur avtalet efter eget skön, i händelse av bristande rättelse efter det att en lämplig period har löpt ut. Ansvar för följdskador skall vara uteslutet såvida inte dessa är ett resultat av grovt vårdslöst uppträdande från vår sida eller har samband med skador på liv, kropp eller hälsa eller överträdelse av en kardinalskyldighet.

  Om köparen inte erhåller rätt kvantitet eller om godset tas emot i skadat skick skall köparen ange det på följesedeln. Säljaren skall sedan omedelbart informeras skriftligt, emedan anspråk inte godkänns efter fem dagar från varumottagandet. Godset skickas fritt från defekter och enligt tillverkarens specifikationer. I händelse av skada eller klagomål på produkten har asecos rätt att efter eget gottfinnande byta ut det skadade godset eller reparera det, enligt det villkor på vilket produkten har installerats och använts. Alla kostnader som uppstår p.g.a. obefogat klagomål återkrävs från kunden.

  Inget som helst ansvar för defekter föreligger om kunden har utfört förbättringsarbete inom avhjälpandeperioden utan vårt godkännande.
 • Betalningsvillkor – allmänna affärsvillkor

  Betalning skall erläggas inom den avtalade tidsramen som anges på vår orderbekräftelse, faktura eller offert. Vid inställda betalningar eller vid betalningar som görs senare än det avtalade datumet, debiteras ränta på 2% över den Europeiska centralbankens basränta utan att ytterligare avisering krävs. Eventuella kvittningar är uteslutna såvida inte motkravskvittning inte bestrids eller är juridiskt fastställd. Rimliga tvivel avseende köparens solvens ger oss rätt att kräva förskottsbetalning för den utestående leveransen för alla löpande avtal. Rimliga tvivel föreligger om en kreditförsäkrare eller globalt erkänd instans fattar ett negativt beslut om en kreditansökan eller uttrycker tvivel om kundens kreditvärdighet. Om kunden underlåter att göra förskottsbetalningen inom en rimlig tidsperiod har vi rätt att upphäva alla eller enskilda leveransavtal genom ett ensidigt tillkännagivande.
 • Äganderättsförbehåll – allmänna affärsvillkor

  Vi förbehåller oss rätten till varan fram till full betalning enligt leveransavtalet. Om köparen uppvisar ett uppträdande som inte följer bestämmelserna i avtalet, inkl. men ej begränsat till, inställelse av betalningar, har vi rätt att vidta juridiska ågärder enligt nationell lagstiftning.
 • Fullgörande- och jurisdiktionsort – allmänna affärsvillkor

  Vid placering av ordern samtycker avtalsparterna simultant och uttryckligen till att vår resp. verksamhetsort är genomförandeort och jurisdiktion för tvister som härrör ur avtalsförhållandet. Detta skall omfatta men inte vara begränsat till kompetensen hos en domstol i första instans såvida inte kunden har en allmän jurisdiktionsort i Tyskland.
 • Allmänna bestämmelser – AAV

  Dessa allmänna affärsvillkor för försäljning och leverans baseras på tysk lagstiftning. Det är endast lagstiftningen i Tyskland som är relevant för avtal som ingåtts på denna grund samt tolkningen av dessa. En kunds köpvillkor som står i strid med dessa bestämmelser är icke-bindande för oss även om kunden i fråga har använt dem som grund och vi inte invänder, eller har invänt, mot dessa separat. Leveransavtalet blir inte ogiltigt i dess helt om enskilda bestämmelser blir ogiltiga. En bestämmelse som inte är i kraft skall bytas ut mot en bestämmelse som motsvarar eller kommer så nära den tidigare som möjligt.
 • Omfattning – allmänna servicevillkor

  Dessa allmänna servicevillkor från asecos GmbH gäller utan undantag för affärstransaktioner mellan företag (B2B) enligt avsn. 310 § 1 i den tyska civilrättslagstiftningen.

  Våra allmänna servicevillkor skall gälla med exklusiv verkan; vi erkänner inte kundens villkor som motsäger eller avviker från våra allmänna servicevillkor, såvida vi inte uttryckligen har samtyckt till deras tillämplighet. Våra allmänna servicevillkor skall också gälla i händelse av vår ovillkorliga leverans av tjänsten i medvetande om att kundens villkor motsäger eller avviker från våra allmänna servicevillkor.

  Alla offerter och tjänster baseras på följande villkor.
 • Fakturering och betalningsvillkor – allmänna servicevillkor

  Fakturering av tjänsten sker omedelbart efter genomförandet. Hela det avtalade beloppet skall faktureras i proportion till genomförandet av tjänsten. Betalning skall erläggas enligt överenskomna betalningsvillkor och kan inte rabatteras.
 • Garanti – allmänna servicevillkor

  Vi garanterar följande för de produkter som underhålls och undersöks av oss:

  • Produkterna undersöks enligt standarder och riktlinjer, där så är tillämpligt, för inspektion, underhåll och reparation.
  • Varje testområde dokumenteras och sparas.
  • En rekommendation läggs in för uppkomna risker.

  Vi garanterar följande för personer som är anställda av oss:

  • Personalen innehar status av auktoriserade personer enligt syftena i TRBS 1203 [Tekniska regler för industriell säkerhet – ö.a.].
  • Personalen är utbildad och certifierad enligt SCC (Safety Certificate Contractors) och utbildade inom brandfarliga ämnen.
  • Personalen är behöriga elektriker för vissa aktiviteter.
 • Ansvarighet – allmänna servicevillkor

  Vi ikläder oss ansvar i den mån som lagen medger för defekter i den service som har överenskommits i avtal vilka har kommunicerats till oss, vilka uppstår inom 6 månader efter leverans av tjänsten. En sådan period med ansvarsövertagande skall börja om efter det att den anmälda defekten åtgärdats på ett framgångsrikt sätt. Alla upptäckta defekter i tjänsten måste omedelbart rapporteras skriftligt.

  Inga ansvarskrav kan göras gällande om en defekt eller uteblivet resultat uppstår från ett faktum som huvudmannen eller dennes ombud har att svara för.

  Vårt ansvar gäller inte om huvudmannen har utfört modifieringar eller reparationsarbeten utan vårt skriftliga godkännande, eller om defekt är ett resultat av ett driftsfel å huvudmannens sida.

  asecos AB ikläder sig obegränsad ansvarighet för skador som uppstår som ett resultat av brister i vår personals garanterade kvaliteter. Detta gäller även för skador som är relaterade till skada på liv, kropp eller hälsa som ett resultat av en uppsåtlig eller grovt vårdslös överträdelse av skyldigheter genom någon av de juridiska ombuden eller agenterna som anlitas av asecos AB.

  asecos AB är ansvarigt endast för uppsåt och grov vårdslöshet å sina juridiska företrädares sida, såvida det inte rör sig om en överträdelse av en skyldighet som är av särskild vikt för fullgörandet av syftet med avtalet (viktig avtalsskyldighet). asecos AB . är ansvarigt endast för andra representanters felande upp till omfattningen av ansvarigheten för överträdelse av väsentliga avtalsskyldigheter.

  I händelse av en överträdelse av en väsentlig avtalsskyldighet är asecos Ltd. även ansvarigt för ringa vårdslöshet. Detta ansvar är dock begränsat till sådana skador som typiskt förväntas uppstå vid leverans av en tjänst.

 • Olycksförebyggande – allmänna servicevillkor

  Huvudmannen skall vidta dessa åtgärder för det skydd av vår personal som är nödvändigt utifrån relevanta regelverk, inklusive men ej begränsat till branschsäkerhetsföreskrifter samt tillhörande tekniska regelverk.
 • Planering av avtalad service – allmänna servicevillkor

  Om det finns ett avtal, levereras den avtalade servicen enligt de intervall som anges i avtalet. Huvudmannen eller dennes ombud skickar skriftlig information om tjänsten i god tid före den planerade utförandeperioden. Utförandeperioden skall betraktas som fast av båda parter såvida inte en skriftlig protest lämnas in inom tre arbetsdagar. Huvudmannen skall tillhandahålla personal för instruerandet av våra ombud för denna period. Genomförandedatumet skall fastställas i förväg av huvudmannens ombud per telefon i god tid.
 • Omkostnadspålägg – allmänna servicevillkor

  Grunden till totalbeloppen skall förutsätta att kunden gör det möjligt för oss att utan dröjsmål tillhandahålla tjänsten för avtalsobjektet. Fördröjningar såsom alltför långa väntetider i portvakten, upprepade resor etc. som vi inte har att svara för, måste debiteras separat. Det fullständiga beloppet skall endast täcka den omfattning som anges i arbetsutdraget. Ytterligare tjänster (te.x. implementering av möblering, justeringar, reparation och reservdelar/material etc.) debiteras separat till tillämpliga priser.
 • Jurisdiktionsort – allmänna servicevillkor

  Vid tecknande av avtalet samtycker avtalsparterna simultant och uttryckligen till att vår resp. verksamhetsort är jurisdiktionsplats.

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält